Mellanväggar

I avsnittet om mellanväggar redovisas brandklass och ljudreduktion för lätta mellanväggar med stommar av trä- eller stålreglar. 

För väggarna gäller att centrumavståndet är 600 mm om inte annat anges. 

De redovisade väggarna är alla fullisolerade med lätt isolering - ISOVER UNI-skiva, ISOVER Stålregelskiva eller ISOVER ULTIMATE. Fullisolering ger optimal ljudisolering i regelväggar som bygger på massa-fjäder-massa principen där den mjuka isoleringen fungerar som ljudbrytande fjäder och ljudabsorberande material i väggarna. Motsvarande väggar utan isolering eller delvis isolerade väggar har sämre ljudreduktion än fullisolerade väggar. 

Normalt påverkas egenskaperna av regelavståndet och reglarnas egenskaper. Speciella ljudreglar har bättre ljudreducerande egenskaper än vanliga reglar vilket har betydelse för väggar med enkel stomme. Egenskaperna varierar från fabrikat till fabrikat varför vi hänvisar till regeltillverkarnas dokumentation. 

De redovisade egenskaperna förutsätter att konstruktionerna monteras fackmannamässigt och enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt med de produkter och tjocklekar som anges. Om någon ingående produkt ändras kommer sannolikt även de redovisade värdena att ändras. Konstruktionerna har inte dimensionerats avseende bärighet eftersom kraven på denna egenskap varierar från byggnad till byggnad. De är heller inte dimensionerade avseende fuktbelastning eftersom krav till våtrum normalt kräver stomkomplettering och särskilda våtrumsskivor som underlag för tätskikt.

Stålregelstomme

IS:07 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 60 dB.

Mellanväggar med stålreglar används i många typer av byggnader, dock oftast som icke-bärande mellanväggar i byggnader som i övrigt har betongstomme.

Relaterad konstruktionslösning

Träregelstomme

IT:03 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 48 dB.

Mellanväggar med träreglar används i många typer av byggnader, dock oftast i småhus, mindre lokaler samt flerbostadshus och liknande där man i övrigt har trä som stommaterial.

Relaterad konstruktionslösning