Bild ytterväggar
Dagens krav på prestanda på ytterväggar är hög. I många byggprojekt har låg konstruktionstjocklek stort fokus för att få ut mest av den tillåtna exploateringsprocenten. Alla våra redovisade ytterväggskonstruktioner är typexempel på effektiva, platsbesparande och hållbara lösningar som baseras på erfarenhet från lågenergibyggnader och passivhus som motsvarar kraven på nära-noll-energi-byggnader. Alla lösningar har låga U-värden och låg konstruktionstjocklek men samtidig hög grad av fuktsäkerhet och lufttäthet. Ytterväggarnas brand- och ljudprestanda varierar vilket beror på omständigheter från omgivningarna, byggnadens utformning och önskat fasadmaterial samt beställarens eventuella egna krav på komfort och trygghet.

Eftersom krav och önskemål variera kraftigt beroende på byggnadens användning och placering ska ytterväggen väljas utifrån individuella förutsättningar.

U-värden redovisas för väggar med bärande stommar av träreglar, stålreglar, stenmaterial och betong. I avsnittet redovisas även brandklass och ljudklass. Vi ger även förslag på användningsområde.

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringar, vilket innebär att väggarnas ljudreduktion kan avvika från de redovisade värdena.

De redovisade egenskaperna förutsätter att konstruktionerna och material monteras fackmannamässigt och enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt med de produkter och tjocklekar som anges. Om någon ingående produkt ändras kommer sannolikt även de redovisade värdena att ändras. Konstruktionerna har inte dimensionerats avseende bärighet eftersom kraven på denna egenskap varierar från byggnad till byggnad. 

Ventilerad och dränerad fasad

Y:408.1_3d_1138px_utansiffror
Ventilerad och dränerad fasad innehåller regelväggar som bygger på tvåstegsprincipen. Första steget är det yttre skalet med en bakomliggande ventilationsspalt som säkerställer svag ventilation och dränering för att leda bort slagregn. Det andra steget i tätningen ligger i insidans lufttäthet.

Alla regelväggslösningar har fuktsäker uppbyggnad invändigt och utvändigt. Stomuppbyggnaden är av typen dubbla stommar med förskjuten regelplacering som ger flera fördelar som går hand i hand. I kombination med skivbeklädnader bidrar stomsystemet till hög ljudprestanda och lågt U-värde på minsta möjlig plats.

På insidan är ångspärren/ångbromsen indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario Xtra används som ångbroms och lufttätning i byggnader med normal fuktbelastning inomhus t.ex. bostäder och kontorsbyggnader.

Vissa regelväggarna är isolerade på utsidan med ISOVER Fasadskiva 31 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor och få skarvar. Isoleringsskiktet ger trästommen optimalt fuktskydd mot slagregn.

Vissa regelväggslösningar har ULTIMATE i installationsskiktet vilket möjliggör användning av icke-brandklassade el-dosor. Detta är även möjligt ifall man har träbaserat skrivmaterial som det dolda beklädnadsmaterialet i lösningar med två lager beklädnad invändigt.

För regelväggarna gäller att centrumavståndet är 600 mm, om inget annat anges och för träregelväggar är regelandelen 12 %.

Relaterad konstruktionslösning

Oventilerad och dränerad fasad

Y:427.1_3d_1138px_utansiffror
Oventilerad och dränerad fasad är en lösningsprincip där den yttre delen inte innehåller fuktkänsliga material. Avsnittet innehåller lösningar med puts på isolering eller skalmur med oorganisk stomme.

Det yttre skalet är förhållandevis tätt mot slagregns i dessa konstruktioner, varför enbart små mängder fukt ska dräneras bort. Den dränerande funktionen säkerställs huvudsakligen av isoleringens fibrösa struktur.

Skalmurade konstruktioner med oorganisk stomme har luftspalt eller fingerspalt som syftar på att hantverkaren ska få plats med fingrarna vid murningsarbetet. Sedan tar luftspalten även upp toleranser från bl.a. det tjocka isoleringsskiktet. Den oorganiska stommen är okänslig för fukt varför luftspaltens funktion inte är ventilerande.

Relaterad konstruktionslösning

Industri- och lättbyggnadsväggar

YI:430.1 3d.Konstruktionslösning för yttervägg med plåtfasad på stålregelstomme z-profil
Här visar vi lösningar som är näst intill kompakta och byggda av icke-fuktkänsliga material t.ex. stålprofiler och plåtbeklädnader.

Här nedan ett exempel på yttervägg som lämpar sig för verkstäder och industrilokaler. Mer information finns i broschyren:
 

Relaterad konstruktionslösning