Y:402.2 3d utan siffror

Ytterväggen består av en slitsad stålregelstomme. Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 31 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor och få skarvar. Skiktet ger stommen optimalt fuktskydd.  Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Plastfolie används som lufttätning och ångspärr i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.


Två konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.
Y:402.2.1 2d
Y:402.2.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
Egenskaper YK:12 YK:12.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,15
Brandklass: EI30 EI30
Ljudreduktion [dB]a):    
w+C50-3150 58 53
w+Ctr,50-3150 45 40
Isolertjocklek [mm]: 390 290
Väggtjocklek [mm]: 473 373
a) se förklaring i texten ovan

Produkter

Y:402.2 3d med siffror