YK:11 3d-ritning Stål- och träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [55 dB]

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien.

Vindskyddet placeras utvändigt för att förhindra luftrörelser in i isoleringen. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Konstruktionsdetaljer

K:215 Yttervägg - Vindsbjälklag

Konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.

Installationsskiktet i våra regelytterväggar är stående men ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).

YK:11.1 2d
YK:11.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
Egenskaper YK:11.1 YK:11.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,14
Brandklass: REI30 REI30
Ljudreduktion [dB]a):    
w+C50-3150 55 55
w+Ctr,50-3150 45 45
Isolertjocklek [mm]: 385 310
Väggtjocklek [mm]: 458,5 383,5
a) se förklaring i texten ovan

Produkter

YK:11 3d-ritning Stål- och träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [55 dB]