YT:52 3d-ritning Träregelvägg med tegelfasad [REI30] [63-68 dB]

Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor och få skarvar. Skiktet ger trästommen optimalt fuktskydd.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Konstruktionsdetaljer

K:211 Yttervägg - Mellanbjälklag
K:217 Yttervägg - Vindsbjälklag

Konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.

Installationsskiktet i våra regelytterväggar är stående men ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).

 
YT:52.1 2d
YT:52.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
 
Egenskaper YT:52.1 YT:52.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,12
Brandklassa): REI30 REI30
Ljudreduktion [dB]b):    
w+C50-3150 68 63
w+Ctr,50-3150 60 55
Isolertjocklek [mm]: 365 320
Väggtjocklek [mm]: 520 475
a) Vid högre brandklasser på vägg, läs mer här
b) se förklaring i texten ovan

Produkter

YT:52 3d-ritning Träregelvägg med tegelfasad [REI30] [63-68 dB]