EUs och Sveriges klimatmål

ISOVERs hållbarhetsarbete

Välisolerade hus ger ett lägre klimatavtryck

Bostäder och lokaler står för ungefär 40 procent av Europas totala energianvändning. Genom bättre isolerade hus kan vi minska energibehovet, därför spelar mineralullsisolering en betydande roll i klimatfrågan.

Inom både EU och Sverige finns uppsatta klimatmål som ytterligare belyser hur viktigt det är att byggbranschen agerar. På Isover tar vi vår del av ansvaret genom att utveckla nya, hållbara material och metoder för att konstruera och bygga framtidens hus.

EU samordnar klimatfrågorna

EU:s övergripande klimatmål är att senast 2050 vara klimatneutralt. Detta innebär att EU fram till 2050 drastiskt kommer att minska sina utsläpp av växthusgaser samt hitta sätt att kompensera för återstående och oundvikliga utsläpp. Om nettonollutsläpp uppnås gynnas befolkningen och miljön och den globala uppvärmningen begränsas. I Sverige har vi, förutom våra nationella klimatmål, även ansvar för att bidra till EU:s klimatmål.


Sveriges åtaganden

Sverige har beslutat om ett långsiktigt mål, i linje med EU:s klimatmål, vilket innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

För att nå det långsiktiga målet till 2045 har byggsektorn en avgörande nyckelroll.

Isover har, tillsammans med affärsenheterna inom Saint-Gobain Sweden AB, en ambitiös färdplan som ska minska utsläppen med 40% fram till 2030 och som även inkluderar värdekedjans klimatutsläpp*. Med dessa insatser ska vi uppnå klimatneutralitet senast år 2045 och därmed bidra till ett fossilfritt Sverige.

*Jämfört med 2017. Scope 1-3, ton CO2e (absoluta emissioner)

 

Hållbar energianvändning

Hållbar energianvändning är viktigt i resan mot ett fossilfritt Sverige. För att den förnybara energin ska räcka behöver vi energieffektivisera våra byggnader. 

Enligt beslut från Energikommissionen 2016 ska energianvändningen i Sverige halveras till 2030. Bostads- och servicesektorn som står för ca 20% av energianvändningen skulle därför behöva minska den absoluta förbrukningen med 30 TWh för att Sverige ska klara energiomställningen och därmed klimatmålen.  Utmaningen är att förena fossilfrihet med fortsatt välfärd och välbefinnande. 

Energieffektivisering av bostäder, t.ex. genom tilläggsisolering i samband med renovering av fasaden, är ett effektivt sätt att minska både värmeförluster och elförbrukning och samtidigt bidra till förbättrad inomhuskomfort. Det finns goda exempel på halverad energianvändning i flerfamiljshus men det behövs mer incitament så att alla fastighetsägare sätter i gång.
 

Hållbar energianvändning är viktigt i resan mot ett fossilfritt Sverige. För att den förnybara energin ska räcka behöver vi energieffektivisera våra byggnader. Det finns goda exempel på halverad energianvändning i flerfamiljshus men det behövs mer incitament så att alla fastighetsägare sätter igång.