YS:22 Dränerad putsfasad, 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager brandgips (GF+GF)

Yttervägg - Stålregelstomme - Dränerad putsfasad

YS:22 är en bärande yttervägg med träregelstomme i tre skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Två lager Gyproc Protect F brandgips invändigt samt ULTIMATE-mineralull i installationsskiktet. Lämplig för exv. flerfamiljshus med höga ljud- och brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 60 dB
  • Brandmotstånd: EI90
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 51 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Väggen är på utsidan isolerad med Weber Therm 371 Premium 32 som både ger ett heltäckande underlag för puts och minimala köldbryggor och få skarvar. Puts- och isoleringsskiktet ger fasaden dränerande effekt. Uppbyggnaden med slitsad stålregel i ytterstommen gör konstruktionen okänslig för fukt.

Ångspärren är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Plastfolie används som lufttätning och ångspärr i byggnader med normal fuktbelastning inomhus. Detta installationsskikt är isolerat med ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36 som tillsammans med beklädnadskikten - 2 lager gipsskiva Gyproc GF brand – ger högt brandmotstånd och gör det möjligt att använda icke-brandklassade el-dosor.

Ljudreduktion
Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal. Ett tjockt putsskikt kan ge lite bättre värden än de redovisade ljudvärden.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Konstruktionsalternativ
Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan.

Installationsskiktet i våra regelytterväggar är stående men ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).


Beteckning YS:22-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren

Dränerad putsfasad,
3-skikt med dubbelstomme, ULT GF+GF

Ljudreduktion:
  Rw 60 dB
  Rw+Ctr 49 dB
Brandmotstånd EI90
U-värde 0,144
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 50,65

Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Montering av isoleringsskivor i fackverk
Ritning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Ritning
Ritning
Ritning
Ritning