YS:23 Dränerad putsfasad, 2 eller 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och 1 lager normalgips

Yttervägg - Stålregelstomme - Dränerad putsfasad

YS:23 är en bärande yttervägg med slitsad stålregelstomme och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Normalgips invändigt och en Gyproc Glasroc H Storm vindskyddsskiva utvändigt. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav. Med en kompletterande korsregling invändigt kan man förhöja ljudreduktionen med ca 5 dB.

  • Ljudreduktion (Rw): 49-56 dB
  • Brandmotstånd: EI30
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 43-45 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Väggen är på utsidan isolerad med Weber Therm 371 Premium 32 som både ger ett heltäckande underlag för puts och minimala köldbryggor och få skarvar. Puts- och isoleringsskiktet ger fasaden dränerande effekt. Uppbyggnaden med slitsad stålregel i ytterstommen gör konstruktionen okänslig för fukt.

Ångspärren är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Plastfolie används som lufttätning och ångspärr i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

Beklädnadskikten på insidan består av ett lager gipsskiva Gyproc GN Normal och ett lager träfiberskiva, typ OSB, som är ett förstärkt lager bakom gipsskivan för att kunna skruva i vid uppsättning av t.ex. tavlor.

Ljudreduktion
Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal. Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Ett tjockt putsskikt kan ge lite bättre värden än de redovisade ljudvärden.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Konstruktionsalternativ
Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan.

Installationsskiktet i våra regelytterväggar är stående men ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).


Beteckning YS:23-ES YS:23-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren

Dränerad putsfasad,
2-skikt med enkelstomme, GN

Dränerad putsfasad,
3-skikt med korsregling, GN
Ljudreduktion:
  Rw 49 dB 56 dB
  Rw+Ctr 42 dB 45 dB
Brandmotstånd EI30 EI30
U-värde 0,146 0,145
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 41,78 45,38

Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Arbetsanvisning: Montering av isoleringsskivor i fackverk
Ritning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Ritning YS:23.1 (dwg)
Ritning YS:23.2 (dwg)