YT:15 Ventilerad träfasad, 3-skiktslösning med vindskyddssiva och 2 lager gips (GN+GF)

Yttervägg - Träregelstomme - Ventilerad träfasad

YT:15 är en bärande yttervägg med träregelstomme i tre skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager normalgips och ett lager brandgips invändigt samt ULTIMATE-mineralull i installationsskiktet. Lämplig för exv. flerfamiljshus med höga ljud- och brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 46-53 dB
  • Brandmotstånd: REI90
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 27 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Bärande yttervägg med träregelstomme i tre skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager normalgips och ett lager brandgips invändigt samt ULTIMATE-mineralull i installationsskiktet. Lämplig för exv. flerfamiljshus med höga ljud- och brandmotståndskrav.

Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande styvt isolerskikt med ger minimala köldbryggor och få skarvar som försätter hela stommen i ett varmare klimat. Den diffusionsöppna vindskyddsduken innanför sitter fixerad på stommen ger både stomskydd och bidrag till lufttäthet.

Mellan träreglarna monteras en mer flexibel glasullsisolering som finns normalt i tre olika kvalitetsnivåer: Standard 37 och Professional 35 samt Premium 33. Skillnaden mellan lambda 0,037 W/m²·°C och 0,033 W/m²·°C medför ofta att man kan hålla samma U-värde med regeldimension lägre på väggar med lågt U-värde.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus som i bostäder, kontor och liknande.

Isoleringen som använts i installationsskiktet är av ULTIMATE-mineralull som ger ett extra bidrag till brandmotståndet, för att kunna möta ett bärande och avskiljande krav på 90 min trots att det är en normalgipsbeklädnad invändigt. Innanför det innersta lagret normalgips sätts ett lager Gyproc ProtectF.

Reglarna i installationsskiktet är stående men förskjutna i förhållande till stommen för att undvika mekanisk kontakt. Ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).

Se ingående produkter i listan ovan.


Beteckning YT:15-DS YT:15-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren
Ventilerad träfasad,
3-skikt med dubbelstomme, ULT GF+GN
Ventilerad träfasad,
3-skikt med korsregling, ULT GF+GN
Ljudreduktion:
  Rw 53 dB 46 dB
  Rw+Ctr 46 dB 39 dB
Brandmotstånd REI90 REI90
U-värde 0,136 0,136
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 26,89 26,89

Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Arbetsanvisning: ISOVER Fasadskiva 30
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Arbetsanvisning: Montering av isoleringsskivor i fackverk
Broschyr
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Broschyr: Flerbostadshus i trä
Broschyr: Optimera dina konstruktioner med ISOVER glasull och våra premiumprodukter
Broschyr