YT:21 Dränerad putsfasad, 3-skiktslösning med vindskyddsskiva och ett lager normalgips

Yttervägg - Träregelstomme - Dränerad putsfasad

YT:21 är en bärande yttervägg med träregelstomme i tre skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Normalgips invändigt. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 53-60 dB
  • Brandmotstånd: REI30
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 23 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Väggen är på utsidan isolerad med Weber Therm 371 Premium 32 som både ger ett heltäckande underlag för puts och minimala köldbryggor och få skarvar. Puts och isoleringsskiktet ger fasaden dränerande effekt och trästommen optimalt fuktskydd.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

Ljudreduktion
Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal. Ett tjockt putsskikt kan ge lite bättre värden än de redovisade ljudvärden.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Konstruktionsalternativ
Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan.

Installationsskiktet i våra regelytterväggar är stående men ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).


Beteckning YT:21-DS YT:21-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren
Dränerad putsfasad,
3-skikt med dubbelstomme, GN
Dränerad putsfasad,
3-skikt med korsregling, GN
Ljudreduktion:
  Rw 60 dB 53 dB
  Rw+Ctr 51 dB 44 dB
Brandmotstånd REI30 REI30
U-värde 0,137 0,138
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 23,36 23,36

Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Arbetsanvisning: Montering av isoleringsskivor i fackverk
Ritning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Ritning YT:21.1 (dwg)
Ritning YT:21.2 (dwg)