YT:52 Dränerad tegelfasad, 3-skiktslösning med vindskyddsduk och ett lager normalgips

Yttervägg - Träregelstomme - Dränerad tegelfasad

YT:52 är en bärande yttervägg med träregelstomme i tre skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Ett lager Normalgips invändigt. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 47-54 dB
  • Brandmotstånd: REI30
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 12,83 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor och få skarvar. Skiktet ger trästommen optimalt fuktskydd.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

Ljudreduktion
Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan.

Installationsskiktet i våra regelytterväggar är stående men ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
4 dokument related with the system
4 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Isover Fasadskiva 30
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: ISOVER VEMPRO™ Vindskydd
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Projekterings-/arbetsanvisning
Projekterings-/arbetsanvisning
Ritning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Ritning
Ritning
Ritning
Ritning