Hållbarhet

Återvinning av produktionsspill till Leca®-produkter

Återvinning av mineralull


ISOVER har inlett ett samarbete med Leca

För att minimera avfall som uppstår i produktionen samt skapa cirkulära flöden arbetar ISOVER med många olika aktiviteter och projekt. Från och med 2022 har ISOVER ett samarbete med Leca där produktionsspill från ISOVER skickas till Leca för återvinning i deras processer och används som råvara i produktion av nya produkter, t.ex. Leca® lättklinker.

”Samarbetet med Leca är ett viktigt steg i vårt arbete med att reducera avfallsmängder och att öka cirkularitet i värdekedjan”, säger Bobo Nilson, EHS-manager på ISOVER.
 

Möjligt att reducera andelen ursprunglig råvara

Glasullsspillet tillsätts i processen och innebär att man kan reducera mängden lera och därmed minska användningen av ursprungliga naturresurser. Vid upphettningen till 1150 °C nyttjas


100% av glasullen vid tillverkningen av Leca® lättklinker

Samarbetet med Leca är en del av ISOVERs och Saint-Gobains Sweden AB:s hållbarhetsplan för netto noll utsläpp av växthusgaser 2045 där ett av fokusområdena är Innovativa och cirkulära lösningar.

”Morgondagens byggnadslösningar kräver att vi tänker smartare i hela livscykeln genom att ta tillvara på spill och överblivna material, som kan återvinnas till nya produkter”, säger Armina Nilsson, Sustainability Partner på ISOVER.

Så bidrar Saint-Gobain till ett fossilfritt Sverige 2045