4 min

Lösningsförslag för 1930-talshuset

Sektion – efter (utvändig tilläggsisolering)

Renoverat funkisvilla med utvändig tilläggsisolering
Renoverat funkisvilla med utvändig tilläggsisolering 

Sektion – efter (invändig tilläggsisolering)

Sektion med 45+45 mm invändig tilläggsisolering i kombination med Serpovent G3 med 50 +35 mm utvändig tilläggsisolering.
Sektion med 45+45 mm invändig tilläggsisolering i kombination med Serpovent G3 med 50 +35 mm utvändig tilläggsisolering.

Om de geometriska förutsättningarna inte tillåter tjock utvändig tilläggsisolering som visat i första sektionen kan tjockleken anpassas. Man måsta dock ha minst 50 + 35 mm isolering utvändigt inkl. integrerad dräneringsspalt för att säkerställa lösningens fuktsäkerhet. Serpovent G3 bygger minimum 105 mm inkl putsskiktet. 

Om inte det finns plats för utvändig tilläggsisolering med minst 105 mm Serpovent G3 finns möjlighet till ventilerat putssystem med ingen eller lite tilläggsisolering, se weber serpovent G2.  Den tunnaste isolering till ventilerad fasad är 15 mm Isover Fasadboard 33. Detta beskedliga isoleringsskikt gör mycket nytta tillsammans med vindskyddet för konstruktionens fuktsäkerhet genom att stommen får en torrare miljö. 

Om man önskar annat fasadmaterial t.ex. träfasad eller fibercementskiva blir det samma uppbyggnad i övrigt. 

Tillvägagångssättet för den invändiga tilläggsisoleringen av ytterväggar såväl som källarväggar är den samma som i 20-tals huset.  

Lösningsförslag - yttertak och innertak

Husets geometri kan anpassas utifrån dess ursprunglig stil. Det antas i förslaget att befintlig råspont är i gott skick och kan ligga kvar efter man tagit bort det gamla yttertaket och rensat bort den gamla/eventuella underlagspappen. Då blir ytan diffusionsöppen mot luftspalten som skapas genom ny påsalning. 

Takets lutning innebär att enbart takmaterial avsett för låg lutning som plåt och papp kan användas. Därför behövs ny råspont ovanpå påsalingen. Innan man lägger ny råspont tilläggsisoleras vindsutrymmet med lösull till önskad tjocklek eller fullisoleras om takets lutning är mycket låg.  

Invändigt måste lufttätheten mot taket ses över. Det går att göra via innertaket. Man kan lämpligen byta ut träfberskivorna med gipsskivor och på så sätt förbättra brandsäkerheten. Då monteras Isover Vario® Xtra, som sätts på befintligt underlag innan ny beklädnad monteras. Om man behöver dra ny elinstallation i taket görs det vid samma tillfälle. Sätt i så fall nya beklädnaden på glespanel så utrymme skapas för elkablar. 

Lösningsförslag - fasad

Fasaden tilläggsisoleras med önskad isoleringstjocklek och uppbyggnad. 

På den aktuella typen av plankstomme kan man uppnå eftersträvande U-värde med 175 mm isolering med Weber Serpovent G3 som innehåller 155 mm isolering inkl. integrerad dräneringsspalt. Den låga taklutningen gör det dock möjligt med tjockare fasadisolering.

Om man väljer att kombinera utvändig och invändig tilläggsisolering kommer platshänsyn ofta att begränsa tilläggsisoleringen. I den visade lösningen blir U-värdet för ytterväggen 0,165 W/m²K. Den nivån är ganska bra och en väsentlig skillnad i förhållande till originalutföranden från 1930-talet. 
 

Lufttätning 

Lufttätning görs på befintlig fasad. Bristerna i lufttätningen finns först och främst vid alla konstruktionsdetaljer. 

Om putsen är i dåligt skick kan även sprickor leda till luftläckage genom väggen. Man kan välja om man vill ta bort den gamla putsen eller inte. Tekniskt sett kan den gamla putsen vara kvar men om det finns geometriska fördelar med att ta bort putsen bör man göra det.  

Enklaste lösningen är att använda ett heltäckande vindskydd som Isover Bastion Vindskydd och tätningstillbehör. 

Man ska ha täta skarvar och tät anslutning vid väggens övergångar till tak och källarvägg samt runt dörrar och fönster. 

I den här typen av lösning kan väggens vindskydd förlängas upp över kanten på gamla råsponten för bästa tätning och mothåll för lösullsblåsning. Vindskyddet fästs mot frilagd syll och kläms mot källarväggen. 

Lösningsförslag - källarvägg

I samband med isolering av källarväggen ses dräneringen över. Källarväggen isoleras med Webers sockelsystem och med webertherm 399 EPS i lämplig tjocklek i förhållande till fasadisoleringen och putsas med webertherm EF 260 Sockel-bruk. 

Efterfyllning med dränerande material.