4 min

Generellt tillvägagångssätt för hus byggda på 1940-talet

I detta avsnitt beskrivs det generella tillvägagångssättet för renovering av hus byggda på 40-talet. Detta behövs kompletteras med individuella detaljlösningar som givetvis finns i dom flesta hus. Det kan vara burspråk, kupor och ingångspartier eller liknande där anpassning till lösningarna behövs.

Tillvägagångssätt – tak och fasad

Vädersäkra bygganden med tält. Man bör göra denna typ av takrenovering under sommarhalvåret för att undvika problem med hög luftfuktighet som i sin tur ger höga fuktkvoter i allt virke som exponeras för uteluften.

Läs mer om risker med kondens i nyisolerade konstruktioner när man bygger under milda och fuktiga vintermånader.

Ta bort takrännorna, yttertaket och gammal råspont och rensa bjälklaget från kutterspån och allt löst material så det blir dammfritt.

Åtgärda ev. skador i bjälklaget. Komplettera vid behov el-installation.

Vindsbjälklag

Lägg isolering i botten av varje fack för att täcka uppstickande spik/skruvar samt el – installation. 

Montera Isover Vario Xtra mot isoleringen i varje fack, tejpa mot balkar, hammarband (där det senare skarvas med vindskyddet från fasad) och alla genomföringar. Folien kan monteras parallellt eller på tvärs av takstolarna allt beroende på vad som är mest praktisk. Om du monterar på tvärs av takstolarna kan du anpassa rullbredden genom att såga rullen på bandsåg eller liknande som gör det enklare att montera kring strävorna.

Image
Vindsbjälklag
Image
Isover Vario Xtra monteras i varje fack
Isover Vario Xtra monteras i varje fack – upp över underramen och ner i varje fack. Som spikskydd isoleras med 70 mm isolering innan folien monteras. Gör en rimlig stor håltagning vid snedsträvarna så det underlättar att komma åt för tejpning.

Takfot och lufttätning

Ta bort befintlig fasad inklusive korsreglingen/spikreglingen och gammal isolering. Om korsreglingen har betydelse för husets stabilitet kan man lämpligen dela upp arbetet så man tar en gavel eller en halv långsida åt gången. Detta ska samordnas med arbetet med fasaden fram till att det har isolerats mellan reglarna.

Sätt ett mothåll på sidorna av takstolarna så det bildas en ram tillsammans med snedskurna kortlingar och ytterväggarnas hammarband. En stängd takfot är nödvändig för lösullsblåsning och bidrar i allmänhet till byggnadens lufttätning.

Montera Isover Bastion Vindskydd från hammarbandet och upp över snedskurna regel så vindskyddet senare kläms under nya råsponten, tejpa mot konstruktionerna. 

Image
Takfot och lufttätning
Lufttätning vid takfot där Bastion Vindskydd och den variabla ångbromsen Isover Vario Xtra skarvas vid hammarbandet och takfoten stängs med en remsa vindskyddsduk. Remsan av vindskyddsduk tejpas mot mothåll runt i varje fack.

Yttertak

Sala på takstolarna och lägg ny råspont. Man kan lämpligen vänta med att lägga råspont i området vid taknock så lösullsblåsningen kan ske uppifrån. Diskutera behovet för håltagning med aktuell lösullsentreprenör.

Bygg på takfoten och komplettera med råspont över takfoten. Klä framkanten av takfoten och sätt beslag till hängrännorna.

Om det ska dras ventilationskanaler över bjälklaget ska det göras nu.

Tilläggsisolera med Isover Insulsafe lösull till önskad tjocklek. Tjockleken blir dock mindre vid takfoten än mitt på bjälklaget. Observera att det är ett jobb för lösullsentreprenör.

Montera resterande delen av råsponten.

Monterar Isover Bastion Underlagstak på råsponten. 

Färdigställ yttertaket samt montera hängrännor.

Nu kan tältet tas bort om man kan säkerställa betryggande väderskydd för fasadrenoveringen.

Fasad

Sätt Isover Bastion vindskydd på fasaden och skarva vid takfoten. 

Om möjligt dra duken över fönster och dörrar. Sätt ny korsregling och reglar runt dörrar och fönster. 

Image
1940 Fasad

Allt beroende på valt väderskydd sätts vid behov en remsa vindskyddsduk över fönster och dörröppningarna och som leder slagregn ut så det inte fångas upp av regeln över dessa öppningar eftersom en fasad inte är slagregnsskyddad förens den är färdigbyggd.

Skär upp duken som ett diagonalt kryss vid fönster och dörrar och vik dukflikarna utåt. Ta bort överflödigt material men låt 30-50 mm duk vara kvar för tejpning mot reglarna runt öppningarna. Tejpa alla skarvar. Vindskyddet förs en bit ner över befintlig grund och fästs mot källarväggsytan. Om ytan är ojämn kläms vindskyddet med list och tätningsband.

Isolera med Isover UNI-skiva 33 mellan reglarna.

Flytta ut befintliga fönster eller byt fönster till energieffektiva fönster i samma stil. Dreva från insidan med Isover Dreva och lufttäta med tejp eller fogmassa mellan fönster och fönsternisch. Återställ fönsternischen.

Detsamma gäller dörrar.

Sätt plåtdetaljer vid syllen och över dörrar och fönster. Detta ska samordnas med tilläggsisolering av grunden/källarväggen.

Isolera med Isover Fasadskiva 30 utanpå stomskiktet och montera spikreglar och fasadpanel.

Tillvägagångssätt - grund

Gräv fritt runt huset ner till dräneringen och åtgärder ev. brister i dräneringen och källarväggen.

Tilläggsisolering och puts av grund med Webers Sockelsystem på isolering.

Fyll efter med dränerande material runt huset.

Sätt stuprör.