2 minuter min

Lösningsförslag för 1940-talshuset

Sektion – efter renovering

Image
1940-Lösningsförslag  Sektion – efter renovering
Renoverat 1940-talshus

Lösningförslag – yttertak

Husets geometri anpassas utifrån ursprunglig stil genom att sala på takstolarna och förlänga takutsprånget så takfoten hamnar i samma nivå som förut. 

Innan man lägger ny råspont lufttätas det rensade bjälklaget med variabla ångbromsen Isover VarioXtra. Om man behöver dra ny el-installation eller kompletterar befintlig el-installation i taket/bjälklaget görs det vid samma tillfälle innan bjälklaget lufttätas. Antagligen finns uppstickande skruvar och spik i bjälklaget. Därför bör ångbromsen placeras över t.ex. en 70 mm Isover UNI-skiva 35 som då täcker skruvar och spik samt el-installation.
Ventilationskanaler kan lämpligen placeras i bjälklaget där isoleringstjockleken är störst.

Bjälklaget isoleras med lösull till önskad tjocklek eller fullisoleras om takets lutning är mycket låg.

Takstolarna påsalas med 45 mm regel som ger lagom höjning för att kunna kopierar gamla takfoten och ge den placering i samma höjd som den ursprungliga.

Eftersom taket har mer än 15 graders lutning väljs diffusionsöppen underlagduk – Isover Bastion Underlagsduk på nya råsponten - och takfoten byggs kompakt och utan luftspalt. 

Lösningsförslag – fasad

Fasaden tilläggsisoleras med önskad isoleringstjocklek. 

Ytterväggen kan ha gamla isoleringsmattor mellan plankstommen och korsreglingen/spikreglingen för fasadbeklädnaden. Förmodligen behöver isoleringen bytas i samband med att spikreglarna byts. Korsreglingen har sannolikt betydelse för stommens stabilitet och ska ersätts av motsvarande korsregling med minst samma dimension.

Lufttätning görs på befintlig stomme med Isover Bastion Vindskydd och tätningstillbehör. Bristerna i lufttätningen finns först och främst vid alla konstruktionsdetaljer. Man ska ha täta skarvar och tät anslutning vid väggens övergångar till tak och källarvägg, samt runt dörrar och fönster. I den här typen av lösning förlängs väggens vindskydd upp över hammarbandet där det skarvas med ångbromsen i bjälklaget för bästa tätning. Vindskydd sätt även i takfoten som blir lufttät och skapar mothåll för lösullsblåsning. 

Vindskyddet fäst mot frilagt syll och kläms senare mot källarväggen med isoleringen. 
Ytterväggen isoleras med UNI-skiva 33 mellan ny korsregling och därefter Isover Fasadskiva 30 eller Fasadskiva 30 Alu som ger extra vindskydd samt väderskydd under byggtiden.

Lösningsförslag – källarvägg

I samband med isolering av källarväggen ses dräneringen över.

Källarväggen isoleras med Webertherm 399 EPS i lämplig tjocklek i förhållande till fasadisoleringen och putsas med Webertherm EF 260 Sockelbruk. 

Efterfyllning med dränerande material.