4 min

Generellt tillvägagångssätt för hus byggda på 1950-talet

Detta avsnitt beskrivs det generella tillvägagångssättet för renoveringsförslagen. Detta behöver kompletteras med individuella detaljlösningar som givetvis finns i dom flesta husen. Det kan vara burspråk, kupor och ingångspartier eller liknande där anpassning till lösningarna behövs.
 

Förberedande arbete för fasad och grund

  1. Riv den skadade tegelfasaden. 
  2. Gräv fritt runt huset ner till dräneringen och åtgärda ev. brister i dräneringen och källarväggen.
  3. Flytta/ersätt dränering och dagvattensystem i förhållande till den blivande fasaden.
  4. Sätt i samma takt som arbetet fortskrider enklare väderskydd från takutsprång och snett ut över arbetsområdet.
  5. Åtgärda ev. skadade delar av fasadstommen. 

Trästomme

Lufttätning

Sätt Bastion Vindskydd heltäckande på fasaden ända upp till råsponten som förberedelse av mothåll för lösull. Om möjligt dra duken över fönster och dörrar.
Vindskyddet förs en bit ner över befintlig grund och kläms/fästs mot källarväggsytan. Om ytan är ojämn kläms vindskyddet med list och tätningsband.
 

Fönster- och dörrar

Sätt reglar runt dörrar och fönster utanpå vindskyddet. Skär upp vindskyddsduken som täcker öppningen som ett diagonalt kryss och vik dukflikarna utåt över reglarna. Ta bort överflödigt material men låt 30–50 mm duk vara kvar för tejpning mot reglarna runt öppningarna. Tejpa alla skarvar. 

Image
Vindskyddet monteras heltäckande, skärs upp, flikar viks ut. Lufttätning säkerställs genom tejpning mot träramen runt fönsteröppningen.
Vindskyddet monteras heltäckande, skärs upp, flikar viks ut. Lufttätning säkerställs genom tejpning mot träramen runt fönsteröppningen.

Flytta ut befintliga fönster eller byt fönster till energieffektiva fönster i samma stil. Dreva från insidan med Isover Dreva och lufttäta med tejp eller fogmassa mellan fönster och fönsternisch. Återställ fönsternischen.

Det samma gäller dörrar.

Lättbetongstomme

Lufttätning

Lufttätning gör med grundningsbruk om inte det har gjorts när man byggde huset. Skador repareras med grundningsbruk vid behov weber grundningsbruk KC.
Detaljer vid takfoten skarvas med Isover Vario® Bond som är putsbar.
 

Fönster- och dörrar

Vid behov sätts regler runt fönster och dörröppningarna för flyttning och infästning av dessa. Lufttätningen i fönster- och dörrnischerna görs med Isover Vario® Bond som är puts- och spacklingsbar om man vill ha putsat/målningsbar fönster- och dörrnisch utan panel.

Tillvägagångssätt – ny skalmur och grund (lösning 1 och 2)

Gjut på befintliga grundsula med förankring in i sula och källarvägg i samråd med konstruktör.

Mura på grunden med lättklinkerblock för den delen som är under mark.  Lägg grundpapp som underlag för källarfasaden. Pappen ska läggas på en brukskil så eventuellt slagregn leds ut i dräneringsmaterialet.

Sätt fasadisolering på översta delen av källarväggen och mura ny källarfasad med lättklinkerblock. Låt var annan stötfog i understa skiftet vara öppna för dränering av slagregn. 

Mura källarfasaden med lättklinkerblock.

Isolerar källarväggen under mark enligt Webers anvisning för sockelputs

Sätt kramlor och skalmursisolering på stommen med isoleringshållare som hör till kramlorna.

Mura tegelfasaden på rätt sätt. Glöm inte glidskikt under tegelfasaden samt att mura in rännor på baksidan av muren över dörrar och fönster. 

Putsa källarfasaden enligt anvisningen. 

Fyll efteråt med dränerande material runt huset och koppla dagvattensystemet om yttertaket inte ska renoveras samtidigt.

Tillvägagångssätt – yttervägg och grund – designbricks eller puts (lösning 3 och 4)

Tilläggsisolering och puts av fasad och grund. Fasadisolering och putsarbete är normalt ett arbete för certifierat entreprenör. Du hittar entreprenör här

På fasader som ska ha designbricks på hela eller delar av ytan görs enligt arbetsanvisningen
 

Tillvägagångssätt – lufttätning och tilläggsisolering av vindsbjälklag

Lyft bort isoleringen längs takfoten och rensa bort allt löst material och damm.

Montera ångbromsen mot hammarbandet och vindskyddet från ytterväggen. Jobba med lagom stora bitar av ångbromsen i detta område och skarva den senare på området där gammal isolering ev. ligger kvar.

Montera ångbroms på resterande delen av bjälklaget. 

Image
ISOVER VarioXtra
Med ISOVER VarioXtra är det möjligt att låta folien smyga runt balkarna där det inte finns hinder. Man skarvar då på ovansidan folie mot folie och tejpar. Tejpa mot takstolarna där det finns genomgående delar.

Lägg ev. tillbaka isolering vid takfoten.

Montera ventilationskanaler över bjälklaget/underramarna.

Bygg gångbrygga i lämplig höjd över blivande isolertjocklek. Bygg/förhöj sargen vid vindsluckan om denna finns i bjälklaget.

Täta alla genomföringar i ångbromsen. Glöm inte se över tätning i vindslucka om den finns i bjälklaget.

Tilläggsisolerar med Isover Insulsafe.

Tillvägagångssätt – yttertak

Väderskydda med tält om man vill jobba kontinuerligt eller med enklare väderskydd om man accepterar att avbryta arbetet vid dåligt väder.

Man bör göra denna typ av takrenovering under sommarhalvåret för att undvika problem med hög luftfuktighet, som i sin tur ger höga fuktkvoter i virket som exponeras för uteluften. Läs mer om risker med kondens i nyisolerade konstruktioner när man bygger under milda och fuktiga vintermånader.

Ta bort hängrännorna, yttertaket och rensa råsponten för gammal papp och spik mm. Reparerar ev. skador.

Bygg ny takfot och takutsprång med komplettering av råsponten vid takfot och gavlarna.

Skarva råsponten uppifrån med virke i samma dimension som kondensisoleringen.

Kondensisolera med Isover Takboard Robust på befintlig råspont.

Montera Isover Bastion Underlagstak. 

Montera ströläkt med spiktätning dv. butylband mot underlagsduken enligt monteringsanvisningen.

Montera bärläkt och lägg yttertaket samt montera hängrännor, stuprör och ev. plåtdetaljer vid gavelutsprånget.