2 min

1960-talshuset – Suterränghus med pulpettak

Utseendemässigt kan 60-talets byggnader ha en annan form än tidigare decenniers byggnader. Pulpettak med låg taklutning förekommer och husen kan ha suterrängplan i stället för källare.
 

Image
Renoveringsguide för småhus 60-tal
Bebyggelser med typiska 60-tals suterränghus med skalmur och pulpettak.

60-talshusets förutsättningar och potential

60-talshuset kan ha problem som liknar tidigare decenniers byggnader eller en kombination av dessa när det gäller tak och ytterväggskonstruktion. 

Det är vanligt med trästomme i ytterväggarna i hela landet.

Byggnaderna kan ha skadade tegelfasader som 50-tals huset och man kan då renovera på samma sätt. Men det kan också vara byggt in på 70-talet och inte ha problemet med icke-rostfria kramlor och armering. 

Ett problem som ibland förekommer under den senare perioden är sprickor genom hela fasaden, genom fogar såväl som sten. Problemet beror sannolikt på bristande rörelseförmåga och att murverket inte kan ta upp rörelserna som kommer med fukt- och temperatursvängningar.

Tilläggsisolering av vindsbjälklaget kan vara svårt till följd av begränsad tillgänglighet på samma sätt som 40-tals huset. Att göra lufttätning uppifrån och bygga luftspalt i den låga delen är praktiskt taget omöjligt om inte man behöver eller vill ta bort yttertaket inkl. råsponten.

Det finns en köldbrygga vid källarbjälklaget som ökar risken för kondensproblem på insida av syllen och den översta delen av källarväggen.

Vi har tagit fram ett renoveringsförslag som baseras på att man låter befintlig fasad och tak vara kvar och att de byggnadsfysiska funktionerna i befintlig takkonstruktion omvandlas. 

I lösningsförslaget visar vi tjocka isoleringsskikt som ligger på nivå med det som behövs för passivhus eller liknande energieffektiva hus. Om man till fullo når den nivån beror också på huset storlek, geografiska placering och hur pass bra man kan minska värmeförlusten från en uppvärmd källare, samt hur energieffektiv ventilation man kan etablera. 

På befintligt tak och fasad skapas ett tjockt isolerande skikt med ISOVER Plussystemet som underlag för ventilerat tak och fasad. Systemet ger möjlighet till valfri fasadbeklädnad och taktäckning i överenstämmelse med lutningen. Val av taktäckning begränsas dock av aktuell taklutning.

Om vindsbjälklaget är tillgängligt finns goda möjligheter att placera ventilationskanaler på den högsta sidan. Vindsutrymmet får efter renoveringen nästan inomhustemperatur vilket är gynnsamt för kanaldragningar till och från ventilationsaggregatet.

ISOVER Plussystemet består av isolerade reglar i fyra valfria tjocklekar 145 mm, 195 mm, 245 mm och 290 mm och tillhörande isolering.  

Sektion före - 60-talshuset – Suterränghus med pulpettak

Image
Renovering av småhus från 60-talet, före renovering
1960-talshuset – Suterränghus med pulpettak – före renovering