3 minuter min

Renovering, byggnad och bebyggelse

När man skaffar sig bostad brukar man säga att det är läget, läget och läget som har betydelse eftersom allt annat kan man ändra på! Det är både sant och falskt att man kan ändrar på allt annat än läge, men det betyder också mycket för fastighetsvärdet att renoveringen blir optimal teknisk som estetisk för såväl den enskilda byggnaden som bebyggelsen.
 

Ta reda på förutsättningarna  

I samband med renovering måste man ta ställning till hur stora ändringar som accepteras – dvs. vad du kan, får eller vill i förhållande till plats, hänsyn till byggnadens användning och utseende samt hur den passar in i bebyggelsen. 

Krav på ändringar av byggnader i Boverkets Byggregler innebär att man hittar en rimlig lösning på allt som Boverkets Byggregler reglerar. Det är tekniska krav som gäller byggnadens prestanda mm.   
 

Bevarandevärde och kulturmiljö

Regelverket kring bevarande av kulturmiljö finns i Plan- och Bygglagen som ligger till grund för kommunernas arbete med bevarandeplaner. Det är lite olika hur långt kommunerna har kommit i detta arbete och hur man förmedlar det.  Bevarandebestämmelser ger utrymme för tolkning och det är viktigt att ta reda på vilken tolkning man gjort för det enskilda huset såväl som hela bebyggelsen. Lagen använder uttryck som - Hänsyn till omgivningen – Varsamhetskravet - Förvanskningsförbudet. Men vad menas med detta?  

"Varsamhet handlar om att tänka efter hur förändringen påverkar byggnades och områdets kulturvärden och karaktär. Det kan handla om att hellre bygga till på baksidan än på framsidan. Det kan handla om att ge byggnade en färg som passar byggnadsstilen och som harmoniserar med övriga byggnader längs gatan. Sammafattningsvis handlar det om att förändringar ska anpassas till byggnades eller områdets stil och karaktär som; skalor, tak- och fasadmaterial, placering på tomten, takvinkar, färgsättning. Allting behöver inte vara samma, men det är ofta lämpligt att följa några av karaktärsdragen, bryter man mot alla karaktärsdragen i området får man sällan en god helhetsverkan."

Exempel på sammanfattande tolkning av Plan och Bygglagen bestämmelser om bevarande av kulturmiljö. Källa: Kulturmiljöwebben, Höganäs Kommun

Image
Renovering av småhus
Exempel på bebyggelse med bevarad karaktär även vissa villor har fått en senare ”tvilling” eller andra typer av tillbyggnader och anpassningar.​​​​​​

I alla detaljplaner finns exempelvis maximal byggnadshöjd och avgränsning av vilka delar av tomten som får bebyggas. Detta måste man respektera eller man behöver söka dispens för. Kontakta byggnadsförvaltningen/stadsbyggnadskontoret i din kommun för att få reda på vilka bestämmelser som gäller och om det kan vara lämpligt att söka förhandsbesked.

Om en byggnad har särskilt bevarandevärde finns det skyddsbestämmelser i detaljplan som måste beaktas. Det innebär ofta att husets utseende inte får ändras och att ändringar och tillbyggnader ska underordnas husets stil.