Regelverk
4 min

Energideklarationen visar om villan slösar med energi

Energideklarationen visar om villan slösar med energi


Från den 1 januari 2009 måste villor energideklareras när de byter ägare. Villaägaren ska se till att en energideklaration tas fram och intresserade köpare kan med hjälp av den bedöma om villan är energisnål eller inte. Köparen kan också se vilka åtgärder som kan behöva göras för att förbättra villans energiprestanda.

40 procent av Sveriges totala energianvändning går idag till våra byggnader. Därför är det viktigt att villor och andra byggnader minskar onödig energianvändning. Ett viktigt verktyg för detta är energideklarationer av fastigheter. De görs av en energiexpert tillsammans med villaägaren och ska visa villans energianvändning och ge råd om hur den kan bli energismartare.

Boverket är den statliga myndighet som ansvarar för register och information kring energideklarationerna. Mycket av informationen i denna artikel kommer ursprungligen från Boverket. Här beskrivs hur man som villaägare skaffar sig en energideklaration inför en försäljning. Naturligtvis kan deklarationen vara av mycket stort intresse även om villan inte står inför omedelbar försäljning.

Förberedelser

Villaägaren tar fram alla handlingar som kan underlätta för energiexperten, som ju tar betalt per timme, så det kan löna sig i ett senare skede. Framför allt behövs uppgifter om tidigare undersökningar eller besiktningar av villan. Bland annat behövs ritningar och det senaste årets räkningar för att värma upp huset. Mät upp villans uppvärmda golvarea på ritningen. Har en radonmätning gjorts ska resultaten från den tas fram.


Kontakta en expert

Ta kontakt med ett företag som är godkänt av SWEDAC – se www.swedac.se. Det är en förutsättning att energiexperten finns namngiven hos något av företagen som SWEDAC listar för att han eller hon ska få göra energideklarationen. Villaägaren kan alltså inte göra energideklarationen själv!


Undersökning

Energiexperten går igenom allt material och kända fakta om villan. Det är nu det förberedande arbetet lönar sig. Ju mer kända fakta som redan finns, desto snabbare går det. Energideklarationen ska innehålla en mängd uppgifter och det är energiexpertens jobb att tillsammans med villaägaren bland annat ta fram uppgifter om den mängd energi som används per år samt om radonmätning har gjorts i byggnaden.

Energiexperten gör vanligtvis en besiktning av villan, men i en del fall är det kanske inte nödvändigt. Behovet av en besiktning styrs av om den kan leda till rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder. Även kostnaden för besiktningen ska vägas in i bedömningen av behovet. Ju högre energianvändning per kvadratmeter och år, desto större är behovet av besiktning.

Alla uppgifter ska hjälpa experten att ge förslag på åtgärder som kan sänka energianvändningen, utan att det kostar för mycket. Det kallas ”Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder” och ska innehålla en uppskattad kostnad per sparad kWh och år.


Elektroniskt formulär

Energiexperten matar sedan in de uppgifter som krävs på Boverkets elektroniska formulär och godkänner energideklarationen. Det är nu det så viktiga ”referensvärdet” kommer fram. Värdet räknas fram av ett program i samband med inmatningen och det visar hur mycket energi villan drar i jämförelse med liknande hus.


Förslag till förbättringsåtgärder

Nästa steg är att villaägaren får hela energideklarationen och förslag till åtgärder. Förslagen är tänkta att sänka kostnaderna för driften. Det är inget tvång att följa förslagen, men de leder till besparingar för både ägaren och miljön om de utförs.

Vid komplicerade åtgärder kan villaägaren behöva kontakta en konsult så att åtgärden blir rätt projekterad och kan upphandlas av en entreprenör. Villaägaren får också en sammanfattning av resultatet. Den visar husets energianvändning på ett överskådligt sätt. Hela deklarationen ska visas upp vid försäljning av villan.

Isover har en mängd råd och tips om tilläggsisolering som minskar villans energianvändning. Även Boverket har tagit fram faktablad kring vanliga åtgärder.


Vad händer om deklarationen inte görs

Om villaägaren vägrar att energideklarera kan kommunen så småningom utdöma vite, en form av böter. Vid försäljning efter 1 januari 2009 har köparen rätt att låta utföra en energideklaration på säljarens bekostnad om säljaren inte genomfört en energideklaration.

Mer information:

I energideklarationens sammanfattningen kan man bland annat se hur mycket energi villan använder per kvadratmeter och år. Värdet jämförs med liknande byggnader så att man kan få en uppfattning om den aktuella villan är energisnål eller slösande.

På Boverkets hemsida finns utförlig information om energideklarationer.

www.boverket.se 


SWEDAC – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll – är en statlig myndighet som ackrediterar, det vill säga kompetensbedömer, laboratorier, certifieringsorgan samt kontroll- och besiktningsorgan.

www.swedac.se