Byggnadsteknik
3 minuter min

Förenklad dimensionering av frostskydd av VA-ledningar täckta med XPS-skivor

ISOVER supporten tipsar om isolering av vattenrör


VA-ledningar i mark kan ofta frostskyddas med fukttåliga isoleringsskivor istället för att läggs på frostfritt djup.

2015-01-23 Supporten tipsar (granskad 2020-10-06) 

VA-ledningar i mark kan ofta frostskyddas istället för att läggs på frostfritt djup. Den enklaste och mest använda metoden är att placera en fukttålig isoleringsskiva över rören och minst 500 mm under mark. Ett minsta läggningsdjup på 500 mm mellan markytan och röret är ofta önskvärt eftersom det ger rimlig frihet i användning av marken t.ex. trädgårdsanläggning.

En detaljerad projektering uppfattas ofta som komplex eftersom det ingår många parametrar. Ofta kan man dock göra förenklingar.

Isolera VA-ledningar med fukttåliga isoleringsskivor

VA-ledningar kan avge värme om det finns ett konstant minsta flöde i rören, men i många mindre projekt kan ett flöde inte garanteras och man får beräkna frostskyddet utan energitillskott.

Jordarterna varierar från plats till plats, men vanligtvis kan man räkna med att det finns sand och grus eller lera och blandjord över rören. Räknar man med sand och grus är man mer på den säkra sidan i förhållande till lera och blandjord.

Isolera VA-ledningar med fukttåliga isoleringsskivor, illustration

 

Så här gör du:

Bestäm köldmängden på din ort. Köldmängden dvs. summan av frostperioden, varierar från ort till ort och kan utläsas av kartan.

I tabellen kan du sedan avläsa minsta isoleringsbredd för olika isoleringstjocklekar, köldmängder och läggningsdjup dvs. avståndet mellan rör och markytan.

XPS-skivor säljs i standardbredder om 600 x 1200 mm. Därför blir många praktiska lösningar en fråga om ett antal isoleringsskivor bredvid varandra så totalbredden blir 600, 1200, 1800, 2400, 3000, 3600 eller 4000 mm.

Om du vill slippa anpassa isoleringens bredd till minsta bredden kan du välja närmaste större standardbredd. Du bör inte använda mindre isoleringsbredd än 600 mm av praktiska skäl.

Vanligtvis kan du välja XPS 250 till arbeten med lägre belastning som t.ex. på villatomter inklusive uppfart. Isoleringen placeras normalt mellan 50-200 mm över rören som skissen visar. Om det finns fler rör bredvid varandra ska isoleringsbredden ökas med avståndet mellan de yttersta rören. Detta för att hindra att kylan når in till rören.

Köldmängd olika orter

På orter från Mora-Umeå och norrut, där köldmängden är över 40000 h°C, finns betydande snötäcke som isolerar marken i någon mån. Normal projektering ska användas i dessa områden. I kalla områden kan det vara en fördel att använda hästskoformad isolering eftersom det minskar isoleringsbredden när köldmängden är stor. 

Karta köldmängd olika orter

Köldmängd, h°C

Rekommenderad isoleringsbredd – förenklad projektering

Rekommenderad isoleringsbredd

Minsta isoleringsbredd, meter.

0 = betyder att rör kan räknas som frostfria utan isolering om de ligger på minst det angivna läggningsdjupet.

* Använd alltid minst 600 mm breda skivor av praktiska skäl.

ISOVER supporten tipsar