3 minuter min

Markisolering och tjälisolering ger skydd mot sättningar och sprickor

Dagens välisolerade grunder kräver att grundkonstruktionen skyddas från tjällyftning. Tjällyftning uppkommer när vatten i marken fryser och expanderar. Detta kan liknas vid en vattenfylld flaska som fryses ner, med resultatet att flaskan spricker. På samma sätt vill vattnet i marken expandera och till följd av detta kan tjällyftningen orsaka skador på hus, garageuppfarter, kallmurar, trappor, stenläggningar och liknande.


Gräv till frostfritt djup

Olika jordarter är olika tjälfarliga. Ju mer vatten marken innehåller desto tjälfarligare är den. För att undvika tjälskador måste man gräva bort den tjälfarliga marken och ersätta den med icke tjälfarligt material såsom grus och sand. Dessa material kan inte binda vatten på samma sätt som exempelvis lera.

Hur djupt man måste gräva beror på var i Sverige tjälskyddet ska göras. Detta eftersom marken består av olika jordarter och det är olika kallt i landet. Gränsen för vad som är frostfritt djup varierar därför geografiskt och kan skilja mellan ca 1 m i södra Sverige och ca 2,5 m i norra Sverige.


Markisolering mot tjäle

Ett enkelt sätt att slippa gräva till frostfritt djup är att lägga en tjälisolering. Tjälisolering hindrar kylan från att tränga ner i marken under byggnaden. I vissa fall är det inte möjligt att gräva till frostfritt djup, då är en tjälisolering nödvändig.

Ett materials förmåga att skydda marken mot tjäle avgörs av dess isolerförmåga i fuktiga miljöer och tjocklek. Beträffande materialets långtidsegenskaper är förmågan att motstå fuktupptagning avgörande eftersom vatten leder värme bättre än luft. Om luften i isoleringsprodukten ersätts av vatten kommer den att isolera sämre.

XPS Foam isoleringsskivor är av typen extruderad polystyren (XPS) som har mycket högt motstånd mot fuktupptagning. Tack vare den slutna cellstrukturen har materialet enastående låg fuktupptagningsförmåga. Det är viktigt att material med de bästa egenskaperna används vid tjälisolering, då upptagen fukt försämrar den isolerande förmågan avsevärt och tjälskador kan uppstå till följd av detta.

En "platta på mark" med rejäl värmeisolering under grunden gör att värmeförlusterna från plattan till marken blir mycket små. På grund av den tjocka isoleringen under plattan (mer än 180 mm) måste man utforma tjälisoleringen på samma sätt som om konstruktionen vore ouppvärmd.

Tjälskyddet utanför plattan kallas för utkragande isolering och ska göras runt hela grunden. Isoleringens tjocklek ska väljas med hänsyn till klimatet på den aktuella orten.

Isover rekommenderar följande produkter:

XPS-cellplast

Tänk på det här

  • Läs mer i broschyren "Tjälisolera hemma - Frostskydd och markisolering", se nedan.

  • Ta gärna kontakt med en fackkunnig person

  • Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Isover

Supporten tipsar logga