Bygga hemma
8 min

Renovera och isolera fasaden i sommar - planering är A och O!

Renovera och isolera fasaden


Att renovera fasaden är en miljöinvestering som ger avkastning i form av årlig energibesparing. För att bästa resultat är en genomtänkt planering A och O. Här berättar vi mer om vad du behöver tänka på!

Börja med att ta reda på vilka förutsättningar som ditt hus har. Hur är skicket? Finns det skador eller indikation på skadedjurs- eller fuktangrepp? Ska du samtidigt med isoleringen byta värmeanläggning? Då är det absolut en god idé att först åtgärda det viktiga klimatskalet (väggar, tak, golv och fönster). Vid tilläggsisolering minskar energibehovet och då räcker en värmeanläggning som har mindre effekt och därmed kan investeringen anpassas efter det rätta behovet.

Du kan även ta kontakt med energi- och klimatrådgivare i din kommun för att diskutera dina planer och funderingar kring val av lämplig värmeanläggning.

Bygglov, bygganmälan och ändring av byggnader

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. En fasadförändring kräver ofta detta. Även en ändring av kulör kan behöva bygglov. Om du vill kan du börja med att ansöka om ett förhandsbesked. Då får du veta redan i förväg om du kan bygga det du vill, där du vill. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad bygganmälan. Kontakta kommunens byggnadskontor i god tid innan du sätter igång.
 
När man ändrar byggnader ska man sträva mot samma standard som gäller för nya byggnader för de delarna som berörs. Detta är viktigt att veta för dig som planerar att renovera, bygga om eller bygga till.
 
Det viktigaste att veta kring ändring av byggnader i förhållande till krav på nya byggnader är att kraven är flexibla. Boverket lägger mycket vikt på att man tar hänsyn till byggnadens individuella förutsättningar och inte förvanskar byggnadernas utseende. Det är också viktigt att får en välfungerande byggnad i förhållanden till den framtida användningen.

Val av fasadmaterial och byggnadsmetod

Det finns idag många olika fasadmaterial och det gäller att välja rätt för att inte få problem längre fram och sköta underhållet löpande. Ta därför reda på vilket material och stil som passar för ditt hus. Tar man exemplet trähus, så har vi en lång byggtradition av dessa i Sverige och materialet är både lättarbetat, levande, hållbart och bra för miljön. En träfasad behöver dock löpande underhåll med bra produkter för att kunna ge det skydd som huset behöver.

Planera ingreppet och dess estetiska inverkan (t. ex. runt fönster och vid grund)

Väljer man en för tjock tilläggsisolering finns det risk att man påverkar husets utseende negativt. Fönsterna kan då plötsligt hamna något insjunkna i fasaden eller om väggen skjuter ut en bra bit utanför husgrunden. Genom att vara noga med att sörja för god lufttäthet, exempelvis i kombination med Isover Bastion Vindskydd och Isover Fasadskiva 31 med extra lågt lambdavärde (ju lägre desto bättre), så behöver isoleringen bakom fasaden inte bygga särskilt mycket i tjocklek för att man ska kunna få en väsentligt bättre inomhusmiljö.

Fukt och lufttäthetens betydelse

Fukt vandrar och kan komma från flera olika håll i huset. Det kan vara från byggmaterial, fuktig luft eller från fuktig mark, nederbörd eller från husets insida genom fukt från badrum, grovkök, kök och människor som vistas i huset. Huset ska ha ett välfungerande ventilationssystem så att fukt effektivt vädras ut för att inga fuktskador ska kunna uppstå. Frisk luft utifrån ska ersätta förorenad luft. Det är dessutom stor skillnad på fuktnivån mellan årstiderna. Isover har en fantastisk variabel ångbroms Isover VarioTM Xtra som anpassar sig efter rådande förhållande och både släpper igenom och stoppar fuktvandring igenom konstruktionen vid behov. På så sätt kan konstruktionen torka ut.
 
I både äldre och nya byggnader skapar otätheter ett okontrollerat luftläckage. Det försämrar den termiska komforten, ökar energianvändningen och leder till ett försämrat fuktskydd. Dagens och framtidens lågenergibyggnader och passivhus måste göras lufttäta för att de högt ställda energikraven ska kunna uppfyllas. Samtidigt är det mycket viktigt att klimatskärmen fuktsäkras när så lite värme transporteras genom den. Den som vill göra en byggnad mer lufttät och fuktsäker än vad som vanligtvis accepteras måste ha kunskaper om lufttäthetens konsekvenser och veta hur man skapar god täthet vid olika konstruktionslösningar, materialval och arbetsmetoder.
 
Därför ska man noggrant välja material och metoder efter husets förutsättningar och som inte leder till fuktskador. Isover´s luft- och fuktsäkerhetssystem erbjuder mycket sofistikerade och smarta helhetslösningar i kombination med obrännbar och högeffektiv glasullsisolering. Ett resultat som ger dig en fastighet med betydligt lägre U-värde efter renoveringen och en lägre driftskostnad. U-värde beskriver hur mycket energi som ”läcker ut” genomen viss yta och beror på isolermaterialets värmeledningstal och dess tjocklek.

Komfort, brand och ljud

Genom att tilläggsisolera ditt hus med isolerlösningar från Isover så sänker du inte bara dina uppvärmningskostnader utan du höjer inomhuskomforten rejält med en märkbar ljud- och bullerdämpande effekt! Bullerskyddet blir mycket bättre och de termiska egenskaperna förbättras. En annan naturlig egenskap som finns i glasullen är den är obrännbar och innehar dessutom högsta brandklass vilket ökar brandsäkerheten i ditt hem.

Praktisk planering, vädersäkring, inköp och logistik

Det bästa vädret för renovering, är inte de varmaste, soligaste sommardagarna eller regn så klart. Det är smartare att sätta igång när det är molnigt eller lite svalare. En god idé är att dela upp projektet i delmål och se till att köpa in material i tid så att det inte tar slut. Glasull från ISOVER är säker, behaglig och lätt att hantera men är ju trots sin höga kompression (upp till en femtedel) ganska skrymmande och du kan behöva åka till bygghandeln i flera omgångar.
 
Behöver du en byggställning kan den hyras eller köpas in och arbetet går både fortare och utförs säkrare. Kanske kan du gå ihop med grannarna i en gemensam investering. Att tälta in fasaden kan vara bra för att gardera sig mot regn, och skuggan skyddar mot värmen. Med en enkel kupévärmare minskar du både fukt och kyla.
 
Riktiga verktyg är A och O. Se till att köpa eller låna nödvändiga verktyg innan du sätter igång.

Rivning av gammalt fasadmaterial

Tilläggsisolering av fasader innebär ofta att man behöver ta bort äldre fasadbeklädnader. Om huset är klätt med eternitplattor ska man dock vara försiktig, då plattorna innehåller farlig asbest som kan frigöras vid rivningen. Nödvändig skyddsutrustning ska användas. Anlitar du ett företag så måste detta vara certifierat för sådana arbeten. Kommunens miljökontor kan hjälpa dig med mer information.
 
Var även observant på fuktskador och indikation på röta vid inspektion. Renoveringen kan snabbt bli ett större projekt än du trodde.
 
När man tar bort gammal mineralull kan luftvägar och hud tillfälligt irriteras. Använd munskydd och heltäckande kläder om du gör arbetet själv. 

Ökat värde och obligatorisk energideklaration vid försäljning

När man renoverar så höjs oftast värdet på huset, inte bara estetiskt. Vid en tilläggsisolering skapas stora ekonomiska värden i både besparing och investering – då driften blir lägre för resten av husets livstid och vid en framtida försäljning så skapas ett attraktivt försäljningsargument för framtida köpare.

Från den 1 januari 2009 måste villor energideklareras när de byter ägare. En sådan deklaration kan ses som ett slags betyg som visar husets energiprestanda. Husägaren ska se till att en energideklaration tas fram och intresserade köpare kan med hjälp av den bedöma om villan är energisnål eller inte. Köparen kan också se vilka åtgärder som kan behöva göras för att förbättra villans energiprestanda.

All energianvändning påverkar vår miljö

All energianvändning har en miljöpåverkan. I Sverige går ca 40 procent av energianvändningen till att värma våra hus. Därför är det viktigt att villor och andra byggnader minskar all onödig energianvändning. Ett viktigt verktyg för detta är energideklarationer av fastigheter. De görs av en energiexpert tillsammans med villaägaren och ska visa villans energianvändning och ge råd om hur den kan bli energi-smartare. Genom att se till att huset är välisolerat minskar energibehovet av uppvärmning markant.

Boverket är den statliga myndighet som ansvarar för register, kravformuleringar  och information kring energideklarationerna. Du hittar mer information hos Boverket. Här beskrivs hur man som villaägare skaffar sig en energideklaration inför en försäljning. Naturligtvis kan deklarationen vara av mycket stort intresse även om villan inte står inför omedelbar försäljning.

Tillvägagångssätt vid tilläggsisolering

En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan behöva isoleras för att få en behagligare ljudmiljö inomhus. Följ anvisningarna för vilket projekt du behöver fakta för i högerkolumnerna.

Sett ur ett fukt- och energiperspektiv är det allra bäst att tilläggsisolera fasaden utifrån. Då kommer ytterväggen dels i en torrare och varmare miljö och det blir inga köldbryggor vid bjälklag eller anslutningar till innerväggar och fasad. Ytterväggen skyddas samtidigt mot kyla, fukt som annars kan ge mögelpåväxt. Dessutom kan man bo kvar i huset under renoveringens gång.