Akustisk komfort i ventilationskanaler med Isover Cleantec®

Byggnader ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa därmed kan undvikas. (BBR 21, 7:1)

Buller medför ett flertal konsekvenser för människor, allt från påverkan på den per­sonliga komforten, som exempelvis brist på känsla av privatliv eller svårigheter att kom­municera. Detta kan i det långa loppet leda till hörselproblem, stress etc.

Ventilation kan orsaka olika ljud­nivåer, beroende på design, installation och utrustningens effekt. I synnerhet kan ljud som genereras av fläktar eller luftkonditio­neringsenheter transporteras genom kana­lerna. Cleantec® hjälper till att eliminera detta problem.

Dämpare kan användas för att minska ljud­transporten, men de kan även orsaka tryck­förluster. Genom att använda Cleantec® minskas ljudutbredningen och behovet av dämpare minskar.
 
Den akustiska komforten blir alltid bättre med en invändigt isolerad kanal än en med utvändig isolering.