BBR´s krav avseende teknisk isolering

BBR Boverket

BBR ställer kravet att installationer för värme och kyla i byggnader ska vara utformade så att de ger god verkningsgrad under normal drift. Behovet av kylning ska minimeras genom bygg- och installationstekniska åtgärder.

Som råd ger BBR att värme- och kylinstallationer samt installationer för tappvarmvattenberedning bör utformas och isoleras så att energiförlusterna begränsas.

Dåligt isolerade installationer kan t ex ge upphov till oönskade höga temperaturer i utrymmen ovan undertak eller i rum där man egentligen vill hålla en lägre temperatur. Om man har långa oisolerade ledningar i ett rum kan man inte uppfylla kravet på styrning av energitillförseln.

Hygien, hälsa, miljö och energihushållning

Värme och kylbehov

BBR anger att värmeinstallationer ska utformas så att de kan uppnå det värmeeffektbehov som krävs för att upprätthålla den termiska komforten.

Byggnader och deras installationer ska utformas så att vattenkvalitet och hygienförhållanden tillfredsställer allmänna hälsokrav.

Installationer för värme och kyla i byggnader ska vara utformade så att de ger god verkningsgrad under normal drift.
 

Installationer för tappvatten

Bestämmelserna är särskilt inriktade på risker för människors hälsa.

• Risk för skållning/brännskador.
• Risk för legionella.

Därför är det viktigt med rätt temperatur för kallt respektive varmt vatten.

  • Tappkallvatten ska inte vara över rumstemperatur.
  • Tappvarmvatten ska vara min 50 °C och max 60 °C.
  • Minskad risk för mikrobiell tillväxt – legionella.
  • Sänkt väntetid på varmvatten till 10 sek. (Gäller ej för enbostadshus).

För att uppnå detta är det viktigt att korrekt dimensionera isoleringen på rörinstallationerna.
 

Varmvattenledningar

Genom att isolera tappvarmvatten- och varmvattencirkulationsrör förhindras att vattnet kyls av så att det håller för låg temperatur i någon del av installationen eller efter tappstället. Isover rekommenderar rörisolering med tjocklekar enligt serie 2 A eller tjockare.


Kallvattenledningar

Tappkallvatten får inte värmas upp oavsiktligt. Risken för tillväxt av legionellabakterier ökar då. Särskilt stor blir risken om rören ligger i schakt tillsammans med varma rörledningar.

Genom att montera isolering på varma och kalla rör isoleras de ifrån varandra och risken för oavsiktlig uppvärmning av tappkallvattnet minskas. Isover rekommenderar rörisolering med tjocklekar enligt serie 1 A eller tjockare.

Utöver bestämmelserna i BBR tillkommer ekonomiska- och miljööverväganden när rätt isolertjocklek ska väljas. Vid en ökning av isolertjockleken minskar energikostnaden och miljöbelastningen, samtidigt som kapitalkostnaden (byggkostnaden) ökar.