Analytisk dimensionering - av isolerade samlingskanaler vid fläktar i drift

Illustration fläktar i drift


Regelverk och dimensionering

Sverige har en unik position i Europa med ett regelverk för brandskydd som tillåter och ger möjlighet till analytisk dimensionering. Vid analytisk dimensionering används olika metoder som brandberäkningar och provningar. Dessa metoder ger ett optimalt brandskydd till lägsta möjliga totalkostnad.

Boverkets Byggregler, BBR kapitel 5 och Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD, ligger till grund för byggnaders brandskydd och berör bland annat ventilationstekniska installationer.
 

Fläkt i drift

Fläkt i drift är en metod där fläktar, eller fläktar i kombination med andra skyddslösningar, används för att begränsa mängden brandgaser som sprids till andra brandceller i byggnaden och lämpar sig för fastigheter med många liknande brandceller. Vid brand används ventilationssystemets fläktar för evakuering av de varma brandgaserna som späds ut med kall luft från andra brandceller. Vid brandförloppet utvecklas branden olika beroende på bland annat brandcellens storlek och tillången på bränsle. Hur branden utvecklas beräknas analytiskt och därefter dimensioneras ventilationskanaler, fläktar m.m. för att klara de varma brandgaserna. Om temperaturen på brandgaserna i ventilationskanalerna överstiger 160 °C behövs isolering för att skydda omgivande byggnadsdelar så att brandspridning förhindras.
 

Isovers typgodkända lösning

Isover har, i samarbete med Bengt Dahlgren AB, utvecklat en typgodkänd lösning, SC0746-15, System för utvändig ventilationsteknisk isolering av plåtkanaler - CLIMCOVER Lamella Alu2. Lösningen baseras på olika tjocklekar av Isovers lamellmatta av glasull, CLIMCOVER Lamella Alu2 beroende på flödeshastighet och blandningstemperatur i kanalen. Utifrån beräknad blandningstemperatur och hastighet på brandgaser väljs isolertjocklek ur tabell, se projekteringsanvisning. Högsta blandningstemperatur är 500 °C och högsta flödeshastighet är 8 m/s.