Invändig ventilationsisolering med Isover Cleantec®

Isover Cleantec® är ett samlingsnamn på produkter för invändig isolering av ventilationskanaler. Isover Cleantec® var de första och enda typgodkända produkterna för invändig värme-, kondens- och ljudisolering av rektangulära ventilationskanaler när de introducerades på den svenska marknaden 1994.

En vidareutveckling av Isover Cleantec® gjordes 1996 så att det också blev möjligt att brandisolera invändigt i kanaler, aggregat, ljuddämpare och ventilationskomponenter.

2002 var det åter dags för en ny produkt till Cleantec-familjen då Isover lanserade Isover Cleantec® Plus.
 

Cleantec kanal

Isover Cleantec® Plus har många fördelar

  • Bättre ljudabsorption i låga frekvenser
  • Lätt att hålla ren
  • Kan rengöras såväl med roterande plastviskor, våtavtorkning som låg- eller högtryckstvätt
     

För att säkerställa spårbarhet har ytbeklädnaden på alla Isover Cleantecprodukter försetts med Isovers logotyp. Varumärket Isover garanterar en godkänd produkt med hög kvalitet.

Användning

Isover Cleantec® av glas- eller stenull är avsedda för invändig isolering av rektangulära ventilationskanaler, luftbehandlingsaggregat och kanalkomponenter.

I kanalsystem där Isover Cleantec® används ska luftbehandlingsaggregat ha filter av minst klass F7. Isoleringen får inte monteras i kanaler där luft, som innehåller feta eller klibbiga föroreningar, distribueras. Till exempel imkanaler.

Se typgodkännandebevis 2706/92 nedan.

Nya typgodkända konstruktionslösningar vid brandisolering med Isover Cleantec® är genomföring i vägg eller bjälklag, övergång från rektangulär till cirkulär kanal och rekommendation på rensluckor.

Typgodkännandebevis 0422/94 produkter och lösningar för invändig kanalisolering är Isover ensamma om, se dokument nedan.
 

Användningstemperatur

Ytbeklädnaden får kontinuerligt utsättas för temperaturer mellan –30 och +50°C.

Invändig brand-, värme-, kondens- och ljudisolering

Brandisolering

Det är möjligt att brandisolera med Isover Cleantec® invändigt i kanaler och aggregat om isoleringen dimensioneras och monteras enligt Isovers anvisningar. Konstruktionerna är typgodkända enligt bevis 0422/94 från SITAC. Samtidigt som isoleringen är brandisolering kan den också ha funktionen som värme-, kondens- eller ljudisolering.
 

Dimensionering

För brandisolering används Isover Cleantec® glas- eller stenull med tjocklekar enligt tabell 1.
 

Tabell 1

Isolertjocklekar och profildimensioner vid olika brandklasser:

Produkt Brandklass Tj mm Min mått U-profil Min mått L-profil

Isover Cleantec® Plus

Isover Cleantec® G 35

El15 100 25x40*x25 25x30
Isover Cleantec® G 100 El15
El30
El45
El60
30
70
90
120
25x19*x25
25x43x25
25x50*x25
25x60*x25
25x20
25x25
25x25
25x30

*nominellt mått
 

Tabell 2

Max tillåtna tvärsnittsyttermått för enskilda sektioner av en ventilationskanal:

För enskilda sektioner av en kanal med en längd (mm) av: Max bredd (mm) Max höjd (mm)
max 2000* (stenull) 1200 1200 + 2 x isoleringens tjocklek
max 1200* (stenull) 2000 2000 + 2 x isoleringens tjocklek
max 1500* (glasull) 1200 500

* avståndet mellan två intilliggande gejderskarvar som löper vinkelrätt i kanalens längdriktning

 

Värmeisolering

Den energi som kanalluften transporterar ska komma fram till inblåsningsstället och inte förloras på vägen. För att minska energiförlusterna krävs ordentlig isolering. Isover Cleantec® har god isolerförmåga. Isoleringen håller under kanalens hela livslängd.
 

Ljuddämpning

För att dämpa buller från fläktar och spjäll i kanalerna måste ljuddämpningen utföras invändigt. Med Isover Cleantec® invändigt får man effektiv bullerdämpning, se fig 1:
 

Bullerdämpning illustration


 

Kondensisolering

Kanaler som transporterar luft, som är kallare än omgivningen, riskerar att få kondensutfällning på utsidan. Om isoleringen placeras utvändigt måste den förses med ångbroms. Vid stora skillnader mellan rumsluftens temperatur och kanaltemperaturen, eller höga relativa fuktigheter, ställs mycket höga krav på fogtätning av ytbeklädnaden. Om isoleringen istället monteras invändigt fungerar kanalplåten som ångbroms. Kanaler med kall uteluft som passerar genom uppvärmda utrymmen bör alltid ha isoleringen monterad invändigt.

Med Isover Cleantec® invändigt och kanalplåten som ångspärr blir isoleringen garanterat säker.

Montering av isolering utan krav på brandteknisk klass

  • Alla skivskarvar, håltagningar och ändavslut, såväl längs som tvärs kanalen, täcks med plåtprofil som täcker skivans kant minst 20 mm in över ytskiktet.

  • Plåtprofilen ska vara fäst i kanalplåten med nit eller svets.

  • Största skivformat är 2000 x 1200 mm.


Exempel: Två av skivorna placeras så att de går ända ut till kanalväggen. Z-profilen håller de två andra skivorna på plats. Z-profilen fästs i kanalplåten enligt anvisningarna ovan.
 

Montering av CleantecCleantec invändigt