GB:01 Konstruktionslösning för platta på mark med STYROFOAM™ isolerskivor av extruderad polystyren, XPS.
I avsnittet om grund och källare finns lösningar som används till många typer av byggnader.

Dagens krav på grund och källares prestanda är hög. Alla redovisade lösningarna är typexempel på effektiva och hållbara lösningar som baseras på erfarenhet från lågenergibyggnader och passivhus som motsvarar kraven på nära-noll-energi-byggnader. Alla lösningar har låga U-värden och låg konstruktionstjocklek samtidig hög grad av fuktsäkerhet och lufttäthet. Eftersom krav och önskemål variera kraftigt beroende på byggnadens användning och placering ska grundlösningen väljas utifrån individuella förutsättningar.

Här redovisas U-värden för platta-på-mark och källarväggar. Dessutom visas några lösningar för kantbalk.

Om du behöver en utskrift av U-värdesberäkningen eller behöver modifiera konstruktionen och därmed räkna om U-värdet kan du använda U-värdesberäknaren här på hemsidan. 

Enligt BBR ska U-värden beräknas i enlighet med standarden prEN ISO 13789 ”Thermal performance of buildings - Transmission and ventilation heat transfer coefficients - Calculation method”. För konstruktioner mot mark hänvisar denna standard i sin tur till en standard som på svenska heter SS-EN ISO 13370 ”Byggnaders termiska egenskaper - Värmeöverföring via marken - Beräkningsmetoder”. När U-värdet för t.ex. en platta på mark beräknas, används plattans area A och dess omkrets P, samt värmegenomgångskoefficienten för typen av mark som plattan byggs på. För beräkning av källarväggarnas U-värde används källarens djup under mark z, samt värmegenomgångskoefficienten för typen av mark källaren omges av.

Välisolerade grund- och källarkonstruktioner släpper ut väldigt lite värme i marken vilket medför att man kan behöva isolera mot tjäle - läs mer här.

De redovisade egenskaperna förutsätter att konstruktionerna monteras fackmannamässigt och enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt med de produkter och tjocklekar som anges. Om någon ingående produkt ändras kommer sannolikt även de redovisade värdena att ändras. Konstruktionerna har inte dimensionerats avseende bärighet eftersom kraven på denna egenskap varierar från byggnad till byggnad.
 

Platta på mark

GB:04 Floormategrunden (XPS), konstruktionslösning för platta på mark utvecklad av Dow.

Platta på mark är den vanligaste grundläggningslösningen till byggnader utan källare och få våningsplan. I samband med val av isoleringslösning ska lämplig sockellösning väljas. Ur isoleringssynpunkt är den bästa totallösningen för platta på mark en kombination av dubbla L-element eftersom konstruktionsdetaljen blir energieffektiv i kombination med regelväggar med dubbla regelstommar.

Relaterad konstruktionslösning

Källare

GB:07 Konstruktionslösning för utvändigt isolerad källarvägg ovan mark med PERIMATE™ DI-A-N.

Källarväggar isoleras bäst utvändigt med dränerande skiva. Lösningen kan kombineras med vanlig STYROFOAM-skiva mellan dräneringsskivan och källarväggen om bättre U-värde önskas. Alternativt kan lösningen kombineras med invändig isolering.

Dessa kombinationslösningar är identiska med lösningarna under tilläggsisolering av grund och källare. Läs mer här.

 

Relaterad konstruktionslösning

Varmgrund

GB:09 Konstruktionslösning för varmgrund, krypgrund.

Varmgrund är en fuktsäker lösning som kan användas i situationer där platta på mark inte kan användas pga. sluttningar eller andra markförhållanden. Varmgrunden är enkel att kombinera med de flesta typer av ytterväggar på ett sätt som ger energieffektiva konstruktionsdetaljer.

Lösningen är tänkt som nybyggnation men kan också ses som en möjlig renoveringslösning där höga krypgrunder byggs om.

Relaterad konstruktionslösning