Energikrav enligt BBR

Boverket är den statliga myndighet som bland annat har som uppgift att precisera samhällets minimikrav på svenska byggnader – såväl vid nyproduktion som vid ändring. Dessa krav finns i flera föreskrifter, bland annat i ”Boverkets byggregler” som förkortas BBR. Kraven avser olika typer av egenskaper, exempelvis, energihushållning, brandskydd och fuktförhållanden. Kraven kan dessutom vara olika för olika typer av byggnader.

Boverket logoHär informerar vi översiktligt om kraven i BBR avsnitt 9 ”Energihushållning” framför allt om sådant som påverkas av värmeisolering i väggar, golv och tak. Kraven i författningen - BFS 2020:4 - träder i kraft den 1 september 2020. 

  Såvitt avser avsnitt 9 får äldre bestämmelser tillämpas på arbeten som: 

  • kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 1 september 2021, 
  • kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 september 2021, 
  • varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas före den 1 september 2021.

  BBR hänvisar till en annan föreskrift som är helt nödvändig om man ska kunna bedöma om en byggnad klarar kraven på energihushållning. Den heter ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår” och förkortas BEN.

  För fullständig information om kraven på energihushållning hänvisar vi till Boverket:

   

  BBR ställer krav som ska leda till energieffektiva byggnader, vilket innebär att arkitekter, konstruktörer och entreprenörer som kan påverka byggnadens energianvändning måste se byggnaden som en helhet - som ett energisystem. Det gäller att hitta den optimala avvägningen mellan långlivade passiva isolerlösningar och kortlivade energisparanordningar som kräver såväl underhåll som energi för drift.

  Isovers information om byggnaden som energisystem