Energieffektivisering

ISOVERs hållbarhetsarbete


Att satsa på isolering är rena miljövinsten

Isolering är världens enklaste recept för att spara energi i alla typer av livsmiljöer; flerbostadshus, villor, kontorsbyggnader, skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader.
 
Möjligheterna är många när det gäller att sänka energibehovet i byggnader, men för bästa effekt är det viktigt att tänka igenom vilken taktik som är lämplig i just det aktuella fallet. Och i vilken ordning åtgärderna bör genomföras.  
 

Viktigt göra saker i rätt ordning

När man konstruerar ett lågenergihus är principen att man börjar med att minimera byggnadens värme- och kylbehov. Därefter jobbar man med rätt orientering av fönsterytor för att maximera utnyttjandet av gratisenergi från solen samt skapar effektiva solskydd för att minska risken för överhettning under sommaren. Energikälla väljer man sist. Denna princip kan appliceras på alla typer av byggnader och rekommenderas av både energibolag och energirådgivare.
 
Innan man investerar stora summor i ett nytt värmesystem finns det alltså mycket att göra, exempelvis att se över isoleringen och täthetssystemen för att uppnå en acceptabel nivå för energianvändning.
 

Klimatskärmen är husets ytterrock

För att energibesparande åtgärder ska ge full effekt är det avgörande att klimatskärmen fungerar effektivt. Klimatskärmen består av de byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar av ett hus mot mark, uteluft eller ouppvärmt utrymme. Den består av flera delar som vindskydd, isolering, fukt- eller ångspärr med mera.
 
I passivhus måste klimatskärmen vara mycket välisolerad och lufttät. Till detta kommer korrekt dimensionerade system för ventilation, uppvärmning och värmeåtervinning. Alla dessa delar tillsammans påverkar husets energianvändning. Därför måste alla som arbetar med husbyggande se byggnaden som en helhet – som ett eget energisystem.


Hållbart byggande lönar sig

Att bygga energisnåla hus med utmärkt komfort är inte bara fullt möjligt utan också en god affär på lång sikt. Man talar om en byggnads livscykelkostnad som består dels av kostnaden för byggnationen, dels av drift och underhåll.
 
Merkostnaden för bättre konstruktioner och komponenter kompenseras till största delen av att man sparar in kostnaden för värmesystem. Lägger man till de låga driftskostnaderna så blir resultatet en extremt låg livscykelkostnad. Isolering ger alltså inte bara en ekonomisk besparing utan kan bidra till att minska klimatutsläppen för uppvärmning. Dessutom höjer man värdet på huset.

KyotopyramidenKyotopyramiden

Kyotopyramiden är ett enkelt och pedagogiskt verktyg för att minska energianvändningen i byggnader. Den är en tolkning av Kyotoprotokollet från 1997 där många av världens länder enades om att sänka utsläppen av växthusgaser.
 
Kyotopyramiden har tagits fram av Skandinaviens största oberoende forskningsinstitut, norska Sintef, i samarbete med den norska statliga bolånebanken Husbanken. Den har blivit allmänt vedertagen inom modern byggteknik i Skandinavien.

Byggnaden som energisystem

BBR ställer krav på byggnadens energianvändning, vilket innebär att arkitekter, konstruktörer och entreprenörer som kan påverka byggnadens energianvändning måste se byggnaden som en helhet — som ett energisystem.

Det gäller att hitta den optimala avvägningen mellan långlivade passiva isolerlösningar och kortlivade energisparanordningar som kräver såväl underhåll som energi för drift.

Klimatskärmen, som till stor del består av långlivade passiva isolerlösningar, ska man lägga mycket fokus på i samband med byggnadsdesignen. Figuren härunder visar det principiella tillvägagångssättet genom projekteringen fram till val av energilösning. Detta är en idealbild. I praktiken har man begränsade valmöjligheter vad angår val av energikälla eftersom energiförsörjningen bestäms i samband med exploateringen och detaljplanarbetet.

Läs mer om byggnaden som energissystem