Regelverk
2 minuter min

Krav vid ändring av byggnader

ISOVER supporten tipsar


Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.

2014-05-26 Supporten tipsar (granskad 2020-03-13)

Kraven på energihushållning ska tillämpas så att de övriga tekniska egenskapskraven kan tillgodoses och så att byggnadens kulturvärden inte skadas och att de arkitektoniska och estetiska värdena kan tas tillvara. Vid verifiering av kraven ska byggnadens energianvändning fastställas enligt BEN, ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår”.

Om byggnaden efter ändring inte uppfyller kraven på primärenergital EPpet, ska vid ändring i klimatskärmen följande U-värden eftersträvas. Värdena redovisas i BBR tabell 9:92:

Tabell 9:92     Ui [W/m2K]

Ui      [W/m2K]
Utak 0,13
Uvägg 0,18
Ugolv 0,15
Ufönster 1,2
Uyttervägg 1,2

(BFS 2011:26)

Byggnadsdel         U-värden [W/m2K] Isoleringstjocklek, mm
Tak 0,13 ca 300-350
Vägg 0,18 ca 200
Golv 0,15 ca 250
Fönster 1,2 3-glas
Ytterdörr 1,2 3-glas / 30mm
ISOVER isolering och isoleringslösningar

Teknisk isolering

Med hjälp av teknisk isolering kan energiförluster från rörledningar och ventilationskanaler minimeras. Isover har ett stort sortiment av teknisk isolering och tillhandahåller dessutom konstruktionslösningar och beräkningshjälpmedel.

Mer om teknisk isolering

ISOVER supporten tipsar