Ytterväggar

Ytterväggar

Ytterväggar konstruktion

Ytterväggskonstruktionerna under uppdatering

Vi uppdaterar våra ytterväggskonstruktioner. Är du intresserad av våra konstruktioner, kontakta Isover Teknisk support.

Information om ytterväggar

Dagens krav på prestanda på ytterväggar är hög. I många byggprojekt har låg konstruktionstjocklek stort fokus för att få ut mest av den tillåtna exploateringsprocenten. Alla våra redovisade ytterväggskonstruktioner är typexempel på effektiva, platsbesparande och hållbara lösningar som baseras på erfarenhet från lågenergibyggnader och passivhus som motsvarar kraven på nära-noll-energi-byggnader. Alla lösningar har låga U-värden och låg konstruktionstjocklek men samtidig hög grad av fuktsäkerhet och lufttäthet. Ytterväggarnas brand- och ljudprestanda varierar vilket beror på omständigheter från omgivningarna, byggnadens utformning och önskat fasadmaterial samt beställarens eventuella egna krav på komfort och trygghet.


Eftersom krav och önskemål variera kraftigt beroende på byggnadens användning och placering ska ytterväggen väljas utifrån individuella förutsättningar.

U-värden redovisas för väggar med bärande stommar av träreglar, stålreglar, stenmaterial och betong. I avsnittet redovisas även brandklass och ljudklass. Vi ger även förslag på användningsområde. Om du behöver en utskrift av U-värdesberäkningen eller behöver modifiera konstruktionen och därmed räkna om U-värdet kan du använda U-värdesberäknaren.

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringar, vilket innebär att väggarnas ljudreduktion kan avvika från de redovisade värdena.

De redovisade egenskaperna förutsätter att konstruktionerna och material monteras fackmannamässigt och enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt med de produkter och tjocklekar som anges. Om någon ingående produkt ändras kommer sannolikt även de redovisade värdena att ändras. Konstruktionerna har inte dimensionerats avseende bärighet eftersom kraven på denna egenskap varierar från byggnad till byggnad. 

Installationsskiktet i Isovers regelytterväggar är konstruerat med stående reglar förskjutna från regelstommen utan mekanisk kontakt. Men vi kan konstatera att ett liggande installationsskikt har generellt likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).
 
Prestandan är bedömd utifrån olika typer av installationsskikt.
 
U-värdet är beräknat med installationsskiktet stående utan mekanisk kontakt. Vid korsreglat installationsskikt ökar U-värdet endast ut på tredje decimalen.
 
Brandegenskaperna är testade med installationsskiktet som påsalning på stommen. Konstruktioner som i stället har liggande eller fristående installationsskikt har bättre prestanda.
 
Ljudreduktionen är bedömd med ett installationsskikt utan mekanisk kontakt med stommen vilket leder till att ett liggande installationsskikt har något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).