Vårt hållbarhetsarbete

Vi bygger hållbarhet

Saint-Gobain Sweden AB har en ambitiös färdplan fram till 2030 som ska bidra till klimatneutralitet i produktion och kringtjänster senast år 2045. Inom ramen för färdplanens fyra fokusområden har Isover definierat åtgärder som ska bidra till att uppnå målet.

Vi bygger hållbarhet


Saint-Gobain har i snart ett decennium gjort mycket för att minska och redovisa sitt klimatavtryck. Koncernen har kunskapen och viljan att ta ansvar genom hela livscykeln.

Den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet, delar in kartläggning av utsläpp av växthusgaser i tre Scope. I korthet innebär Scope 1 direkta utsläpp från egna anläggningar, Scope 2 utsläpp från inköpt el eller värme och Scope 3 indirekta utsläpp som kommer från Saint-Gobain Sweden AB:s värdekedja (t.ex. materialförbrukning, transporter, avfall, anställdas resor m.m.). År 2030 skall våra absoluta klimatutsläpp inom Scope 1-3 ha minskat med 40% jämfört med 2017.
 

Hållbarhetsrapport

Isover och Saint-Gobain Sweden AB ingår i Saint-Gobain koncernen som årligen tar fram en komplett hållbarhetsrapport i ett Universal Registration Document. För att presentera arbetet inom Saint-Gobain Sweden AB har vi tagit fram en egen rapport som fokuserar på vårt hållbarhetsarbete under 2023.

Hållbarhetsrapport 2023

Färdplan med fyra fokusområden

Inom budskapet ”Vi bygger hållbarhet” samlar vi vår färdplan för hållbarhetsarbetet. Färdplanen inkluderar målsättningar delmål och initiativ kopplat till fyra fokusområden:

  • Innovativa och cirkulära lösningar
  • Ansvar hela vägen
  • Kunskap och framtidstro
  • Hållbart agerande – i alla lägen
     

Innovativa och cirkulära lösningar

Morgondagens byggnadslösningar kräver att vi tänker smartare genom hela livscykeln. Därför använder vi minst 70% återvunnet glas i tillverkningen av glasullsprodukter samt har som målsättning att öka andelen återvunnet material både i våra produkter och i våra förpackningar.  

2023 går vi över till 30% återvunnen plast i säckarna för våra komprimerade produkter inom produktsegmenten, Standard, Professional och Premium.

30% återvunnet material i Isovers komprimerade förpackningar

Målsättningen är att alla plastförpackningar ska bestå av minst 50% återvunnen plast år 2030 och samtliga förpackningar vara helt återvinningsbara 2028. I samband med att vi går över till återvunnen plast i säckarna övergår vi också till en modulplast som innebär en materialminskning med 45% på modulbältena.

Vi arbetar även med retursystem för materialspill och pallar. Isover Kretsull® är en 100 procent materialåtervunnen lösullsprodukt och ett resultat av Isover Retursystem , där vi tar emot glasullsspill för återvinning och tillverkning av nya produkter.

För att minimera avfall som uppstår i produktionen samt skapa cirkulära flöden i värdekedjan arbetar vi med många olika aktiviteter och projekt. Exempelvis har vi inlett ett samarbete med Leca där produktionsspill från Isover skickas till Leca för återvinning i deras processer och används som råvara i produktion av nya produkter, t.ex. Leca® lättklinker.

På så vis uppnår vi våra klimatåtaganden och skapar cirkulära kretslopp.

Isovers cirkulära kretslopp

Ansvar hela vägen

Våra klimatmål stannar inte vid vår egen verksamhet. Vi jobbar i hela värdekedjan för att reducera klimatpåverkan och optimera såväl resursanvändningen som våra produkters hälsopåverkan. Vårt ansvar sträcker sig från inköp av material, till tillverkning och transporter, där våra leverantörer och samarbetspartners spelar en viktig roll. Vid val av leverantörer och underleverantörer fokuserar vi på företag som delar våra värderingar, säkerställer anständigt arbete för sina anställda, respekterar mänskliga rättigheter och begränsar påverkan på miljön. Utöver certifieringarna ISO 14001, 9001 och 50001, har vi ett uppsatt program för att se till att både vi och våra leverantörer tar sitt sociala ansvar i värdekedjan.

Sedan 2018 använder vi förnybar el från vattenkraft. 2023 påbörjades omställningen till biogas som energikälla i produktionen istället för naturgas. Från den första januari 2023 är 50% av gasen som används i tillverkningen biogas. Omställningen väntas reducera de produktionsrelaterade utsläppen av växthusgaser med 40 procent. Vårt mål är att endast använda förnybar energi i verksamheten.

Övergången till förnybara energikällor ger reducerad klimatpåverkan sett till produkternas livscykel samt bidrar till mer hållbara byggnader som kan certifieras enligt LEED, BREEAM eller Miljöbyggnad.

För att effektivisera våra transporter komprimeras våra lätta glasullsprodukter före distribution där varje lastad kubikmeter ger upp till fem gånger så stor volym av installerad isolering. En stor del av transporterna sker via tåg eller lastbil inom landet och vi har en egen tågstation inne på fabriken i Billesholm.

Till 2030 ska vi dessutom reducera vår vattenförbrukning med 50 procent samt minska icke återvinningsbart avfall med 80 procent, jämfört med 2017.

Kunskap och framtidstro

Utöver vårt eget hållbarhetsarbete vill vi inspirera och påverka andra aktörer till att agera hållbart. Detta gör vi exempelvis genom webinarier, utbildningar, samarbetsprojekt och initiativ med fokus på hållbara lösningar och innovationer.

Vi arbetar aktivt med livscykelanalyser, LCA, för att bedöma våra produkters och systems totala miljöpåverkan. Resultatet samlas i miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er. Isover var den första svenska glasullsproducenten med EPD:er redan 2013 – idag är andelen produkter med EPD:er hela 92%. Informationen i EPD:n används vid klimatdeklaration av en byggnad för att tillgodose produktspecifik data framför generisk data.

Som medlemmar i ett antal branschorganisationer stödjer vi olika initiativ kopplat till hållbarhet. Genom exempelvis Swedisol, branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag, togs initiativ till ett branschsamarbete kring energieffektivisering under 2021 via rapporten ”Grön Logik”. Rapporten understryker behovet av ökad energieffektivisering och den samhällsekonomiska potentialen.

Saint-Gobain Sweden Isover är även medlemmar i Malmös färdplan LFM30 samt tar en engagerad del i Fossilfritt Sverige 2045.

LFM30 logo          Fossilfritt Sverige

 

Hållbart agerande – i alla lägen

På Isover är vi stolta över att driva utvecklingen av en mer hållbar byggbransch, såväl gällande miljö och klimat, etik som socialt ansvar. Den ambitionen gäller i stort som smått – från att källsortera till att välja digitala möten framför långa resor, eller att främja initiativ kopplade till mångfald och jämställdhet. Utöver det tar vi ett aktivt samhällsansvar genom olika sponsringsaktiviteter, för att skapa goda livsmiljöer och förbättra vardagen. Det finns många sätt att visa vägen framåt.

Hälsa och välbefinnande är prio ett. Därför har Saint-Gobain ett gemensamt kontrakt med alla sina anläggningar och verksamheter över hela världen för att aktivt arbeta mot målen: noll arbetsrelaterade olyckor, noll arbetsrelaterade sjukdomar och noll miljöolyckor, samt minimal miljöpåverkan från sin verksamhet.

Vi åtar oss också att främja inkludering och mångfald i alla dess former: kön, nationaliteter, utbildning, karriärvägar, generationsmångfald, funktionsvariationer och etniskt och socialt ursprung. Genom att ha diversifierade team säkerställer vi att Saint-Gobain är i samklang med omvärlden och förstår dess utmaningar, berikas av olika färdigheter och erfarenheter, samtidigt som vi kan utveckla vår innovationsförmåga.