Vad är EPD?

ISOVER har EPDer på många produkter


EPD (Environmental Product Declaration) är en deklaration av miljöpåverkan från en produkt/system ur ett livscykelperspektiv. EPD följer en europeisk standard (EN 15804) och är tredjepartsgranskad.

Vad får du reda på i en EPD?

Från en EPD kan man bland annat få reda på klimatpåverkan från en byggprodukt. Klimatpåverkan redovisas i en så kallad ”declared unit” som t.ex kan vara kg CO2 per m2, eller kg CO2 per löpmeter.  

ISOVERs livscykelanalys

 

Vad tittar man på i en EPD?

Idag tittar vi främst på klimatpåverkan som uppkommer vid tillverkning av produkter, i så kallade Produktskedet, eller A1-A3. Det är oftast där den största klimatpåverkan ligger om man ser på livscykelanalysen för byggprodukter.

När används EPD?

I byggprojekt där man vill veta klimatpåverkan från materialet som används. Då räknar man på materialåtgången för projektet, använder EPD:n och får en totalsumma för CO2 utsläpp det medför. Om projektet använder produkter som har en EPD kan det även ge poäng i certifiering enligt LEED eller BREEAM. Om projektet inte har tillgång till EPD så måste man istället använda bransch-/generiska siffror för att beräkna klimatpåverkan.

Kan man jämföra en EPD med en annan EPD?

Standarden för hur man genomför livscykelanalysen till EPD:n (EN 15804) säger att du endast får jämföra produkter på byggnadsnivå. Därför ska du istället fråga dig om det krävs samma materialåtgång för att klara samma tekniska prestanda, funktionskrav mm. För värmeisolering är det därför lämpligt att jämföra materialalternativen med värmemotståndet som funktionell enhet, normalt vid R=1. 

Det är alltså först när du ser till det specifika projektet och den totala klimatpåverkan som produkten får i sin applikation, som du kan jämföra olika lösningar. Det krävs stor LCA kunskap för detta, och på Saint-Gobain finns det flertalet LCA-specialister. Givetvis skall behöver man ta hänsyn till samtliga prestandkrav som ställs på konstruktioner och byggnaden.

Kontakta din kontaktperson på Isover för mer information.


Produktjämförelse - exempel

ISOVER UNI-skiva 35

0,48 kg per m² (med ett värmemotstånd av 1.0 K m2 W-1).

EPD ISOVER Uni-skiva 35

ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36

67,5 kg per m3 (med en densitet av 30 kg/m3).

EPD ISOVER ULTIMATE

OBS: Omräkningstabell för olika lambdavärden och densiteter

ULTIMATE är ett mineralullsmaterial med unika brandmotståndsegenskaper, vilket gör att isoleringen är lämplig inom områden där kraven på brandmotstånd är extra höga. Denna EPD är framtagen för materialet ULTIMATE och behöver interpoleras med hänsyn till densitet och värmekonduktivitet för att erhålla respektive produkts klimatpåverkan. 

Interpoleringen ger oss i detta fall en klimatpåverkan av 1,46 kgc CO2 ekvivalenter per m2 med ett för värmemotstånd av R=1.

Densiteten för ULTIMATE UNI-skiva 36 är 18 kg vid lambda 0,036.

Värmekonduktivitet Värme-
motstånd
Klimat-
påverkan
Interpolering (enhet)
Densitet
(kg/m3)
Lambda
(W/m·°C)
Tjocklek
(mm)
R-värde
(m²·°C/W)
CO2e* (kg)  
30 0,033 1000 30,30 67,50 Utläst från EPD
(1 m3)
18 0,036 1000 27,78 40,50 Densitetsjusterad (1 m3)
18 0,036 36 1,0 1,46 Värmemotstånd (R=1)

* I produktskedet (A1–A3) enligt EN 15978