Isolering och klimatfrågan

ISOVERs hållbarhetsarbete


Jordens resurser är ett lån till oss människor och vi måste lära oss att behandla dem så. Uppvärmning av byggnader samt energiproduktion kräver resurser i form av bränsle. Att optimera en byggnads energianvändning under hela dess livstid är därför ett viktigt miljömål.

Att isolera är samtidigt den mest kostnadseffektiva metoden för att minska utsläppen av växthusgaser och därmed minimera klimatförändringarna. Dessutom står själva byggprocessen ofta för en väsentlig del av CO₂-utsläppen för hela byggnadens livstid. Ansvaret att agera för en mer hållbar framtid ligger därför till stor del på byggbranschen.

 

Välisolerade hus ger ett lägre klimatavtryck

Bostäder och lokaler står för ungefär 40 procent av Europas totala energianvändning. Genom bättre isolerade hus kan vi minska energibehovet, därför spelar mineralullsisolering en betydande roll i klimatfrågan.

Inom både EU och Sverige finns uppsatta klimatmål som ytterligare belyser hur viktigt det är att byggbranschen agerar. På Isover tar vi vår del av ansvaret genom att utveckla nya, hållbara material och metoder för att konstruera och bygga framtidens hus.

Läs mer om klimatmål

 

Energikrav enligt BBR

Boverket är den statliga myndighet som bland annat har som uppgift att precisera samhällets minimikrav på svenska byggnader – såväl vid nyproduktion som vid ändring. Här informerar vi översiktligt om kraven i BBR avsnitt 9 ”Energihushållning” framför allt om sådant som påverkas av värmeisolering i väggar, golv och tak. 

Läs mer om Boverket BBR
 

Som vi bygger får vi leva

Den största delen av en byggnads omkostnader och miljöpåverkan uppstår dels under själva byggprocessen, dels under den tid som byggnaden förvaltas och används. Att bygga hus som lever länge och har minimal energianvändning under sin livstid är därför väldigt smart matematik.  
 
Det kostar inte mycket mer att bygga lågenergihus jämfört med dagens byggregler, men energibesparingen (cirka 70 procent) finns kvar under byggnadens hela livslängd. 

Läs mer om byggnaders miljöpåverkan

 

Minska klimatavtrycket med klimatdeklarerade byggprodukter

År 2045 ska Sverige vara klimatneutralt, och vi i byggsektorn behöver radikalt sänka vår klimatpåverkan. Boverket har fått i uppdrag att införa krav på redovisning av klimatdeklaration, utifrån ett livscykelperspektiv, vid uppförande av byggnader.

Från den 1 januari 2022 började kraven på klimatdeklaration att gälla. Det här innebär att byggmarknaden inom kort behöver vara utbildad i hur det ska genomföras.

På Isover arbetar vi för ett byggande med mindre klimatpåverkan genom att ta fram EPD:er (Environmental Product Declaration) för våra produkter. Informationen kan du använda i klimatdeklarationen.

Läs mer om klimatdeklaration av byggnader

 

Byggnaden som energisystem

BBR ställer krav på byggnadens energianvändning, vilket innebär att arkitekter, konstruktörer och entreprenörer som kan påverka byggnadens energianvändning måste se byggnaden som en helhet — som ett energisystem.

Läs mer om energieffektivisering

 

Krav vid ändring av byggnader

Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.

Läs mer om tilläggsisolering