Hållbarhetstermer

Förkortning Betydelse
ACP Alternative Compliance Path (LEED)
BASTA Byggsektorns miljöarbete för att fasa ut farliga ämnen från byggandet
BREEAM Miljöcertifieringssystem. BRE Environmental Assessment Method (ursprung England)
BVB Byggvarubedömningen
BVD Byggvarudeklaration
CE Conformité Européenne, i överensstämmelse med EG-direktiven.
CEEQUAL Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme
CO2-budget Gräns för total mängd koldioxidutsläpp
CO2e Koldioxidekvivalenter, enhet för att mäta samlad klimatpåverkan från utsläpp av olika växthusgaser, förkortas vanligen CO2e.
CLP Classification, Laballing and Packaging (EU-förordning)
CMR-ämnen Carcinogena, Mutagena och Reproduktiontoxiska ämnen
CPR Byggproduktförordningen (Construction Products Regulation)
CSR Corporate Social Responsibility, eller ”Företags samhällsansvar”, innebär arbetet för hur företaget påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.
DoP Prestandadeklaration (Declaration of Performance)
eBVD Digital byggvarudeklaration
EPD Environmental Product Declaration, vilket är en miljödeklaration av vara eller tjänst. Brukar också benämnas som produktspecifika data i vissa sammanhang.
Fossilfritt Sverige Saint-Gobain Sweden AB står bakom bygg- och anläggningssektorns färdplan att uppnå netto nollutsläpp 2045.
GHG Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är den mest använda internationella beräknings- och redovisningsstandarden som används av nationer och företag som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläpp av växthusgaser.
KemI Kemikalieinspektionen
Klimatdeklaration Klimatdeklarationen redovisar en beräkning av utsläppen av växthusgaser från en byggnad under byggskedet och användningsskedet. 
Klimatkompensation Åtgärder som kompenserar en produkts eller verksamhets klimat-fotatvtryck genom minskande, undvikande eller bindande av motsvarande mängd växthusgasutsläpp utanför produkten eller verksamhetens systemgränser i certifierade projekt.
Klimatneutral Netto noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det innebär att utsläpp som sker ska kunna tas upp av det ekologiska kretsloppet eller med tekniska lösningar och därmed inte bidra till växthuseffekten. Strategin är att i första hand minska faktiska utsläpp men att kompensationsåtgärder kan användas för att uppnå klimatneutralitet.
Klimatneutral produktion Att produktion är klimatneutral innebär att den inte står för några utsläpp av växthusgaser. Exempelvis Scanspac produktion i Glanshammar och Sala.
LCA Livscykelanalys. Miljöbedömning av en produkts eller tjänsts hela livscykel.
LCC Livscykelkostnad
LEED Miljöcertifieringssystem. Leadership in Energy and Environmental Design (ursprung USA)
LMF30 Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030.
Miljöbyggnad Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering av byggnader
Miljövarudeklaration EPD (Environmental Product Declaration)
MSDS Material Safety Data Sheet, identiskt med SDS (Safety DataSheet)
Netto noll Aktiviteter inom värdekedjan gör att slutprodukten inte påverkar växthuseffekten.
PCR Product Category Rules (Beräkningsgrund för miljövarudeklaration, EPD)
Prestandadeklaration DoP (Declaration of Performance)
REACH Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals (EU-förordning)
Scope GHG Protocol delar upp företagens utsläpp i tre olika "scope".
Scope 1 Direkta växthusgasutsläpp, som Saint-Gobain som verksamhet äger och har direkt kontroll över.
Scope 2 Indirekta utsläpp från produktion av energi som köps och förbrukas av Saint-Gobain.
Scope 3 Alla andra indirekta utsläpp som sker i koncernens värdekedja.
SDS Säkerhetsdatablad (Safety DataSheet)
SGBC Sweden Green Building Council
SUIS Safety Use Instruction Sheet
Växthusgaser Leder till global uppvärmning, till exempel koldioxid och metan är olika typer av växthusgaser.