Isover företagspolicys

Isover företagspolicys


"Respekt för den enskilda människan och miljön" är allas ansvar och utgör basen för vår verksamhet samt är en förutsättning för att nå våra mål.

Energi och miljöpolicy

Vi bidrar till att förbättra såväl yttre som inre miljö genom att förse samhället med högvärdiga isolerprodukter och lösningar, som ger god energihushållning och effektivt brand och bullerskydd.

 • Vi ska arbeta för att vårt isoleringsmaterial ska produceras med minsta möjliga energiförbrukning.

 • Vi ska sträva efter att hushålla med naturresurser genom att beakta miljöaspekterna under produkternas hela livscykel.

 • Vi ska uppfylla relevant lagstiftning och andra krav inom miljö och energiområde. 

 • Vi ska upprätta årliga energibesparingsmål.

 • Vi ska samarbeta och föra en öppen dialog med leverantörer, myndigheter och andra intressenter i miljö och energifrågor. 

 • Vi ska uppfattas som ett företag med starkt miljöansvar samt aktivt arbeta med att förebygga miljöincidenter. 

 • Vi säkerställer detta genom kompetenta medarbetare, som arbetar efter ett levande miljöledningssystem och som ständigt söker möjligheter till förbättringar.

Arbetsmiljöpolicy

För Isover är en säker arbetsmiljö jämställt med produktion, försäljning och ekonomi, och skall ges vikt i såväl det dagliga som det långsiktiga arbetet.

 • Vi strävar efter att helt eliminera arbetsplatsolyckor och yrkesskador genom att ständigt analysera och förebygga risker.

 • Vi visar omtanke om anställda och alla andra intressenter som besöker våra anläggningar.

 • Vi har en aktiv dialog med myndigheter, anställda och vår omgivning.

 • Vi arbetar för att ingen ska känna utanförskap på arbetsplatsen och vi ska kunna erbjuda arbeten utan ogynnsam särbehandling.

Kvalitetspolicy

Genom att omsätta kundönskemål till färdiga produkter, med förväntade egenskaper och med rätt och jämn kvalitet, hög leveranssäkerhet samt genom utmärkt personlig service, ser vi till att kunderna ständigt återkommer. 

 • Vi ska följa lagar och föreskrifter gällande produkterna och verksamheten. 

 • Vi säkerställer detta genom kompetenta medarbetare, som arbetar efter ett levande kvalitetsledningssystem och som ständigt söker möjligheter till förbättringar, samt genom en aktiv dialog mellan intressenterna.