Konstruktionsdetaljer

Konstruktionsdetaljer

Dreva konstruktionslösningar

Information om konstruktionsdetaljer

Anslutningarna mellan olika byggnadsdelar måste utföras noggrant om man vill undvika fuktproblem och minimera köldbryggor. Här visas några exempel på konstruktionsdetaljer. Sättet att lösa övergångarna mellan tak - vägg - golv kan säkert användas även för andra konstruktioner.

Här redovisas även, psi-värdet (skrivs också som ψ-värde), dvs.  värmegenomgångskoefficienten för linjära köldbryggor. Du kan även räkna på psi-värdet på vanligt förekommande konstruktionsdetaljer i U-värdesberäknaren, där du kan använda mått och geometriska förutsättningar som stämmer med ditt projekt.

Syftet med detta avsnitt är att visa de isolertekniska aspekterna. Andra egenskaper, t.ex. den bärande stommens detaljutformning, bör handläggas av personer med specialkunskaper inom respektive område.