4 min

Golvvärme för komfort - men glöm inte isolera grunden!

Golvvärme för komfort


Det är skönt med varma golv och därför väljer många husägare att lägga värmeslingor i golvet, oftast i badrummet eller hallen, som komplement till husets befintliga värmesystem. Då används golvvärmen endast för komfortens skull. Väljer du golvvärme för att värma hela huset är rätt inomhustemperatur och god isolering av grunden avgörande för att resultatet ska bli det förväntade och för att du ska undvika fuktskador.

Det hänger på att du har rätt inomhustemperatur och god isolering av grunden. Har du inte det, bör du endast installera golvvärme som komfortvärme på begränsade små ytor.

En golvvärmeförsäljare framhåller gärna att golvvärme sparar energi eftersom inomhustemperaturen kan sänkas. Men detta förutsätter att ditt hus är konstruerat så att det lämpar sig för golvvärme, annars kan energianvändningen till och med öka påtagligt. Om golvvärmen installeras fel kan den dessutom orsaka fuktskador i husgrunden. Det man ofta missar är att husgrundens isolering har fundamental betydelse för resultatet!

Stoppa värmeförluster

I ett hus med golvvärme i bottenbjälklaget är värmeförlusterna från grunden till den underliggande marken större än i ett hus med annan uppvärmning. Hur stor skillnaden är beror på hur tjock isolering det finns i husgrunden. Om du lägger in golvvärme i ett hus med dålig isolering är risken alltså stor att din energianvändning ökar. En tumregel är att det ska vara minst 250 mm isolering under källaren eller under platta på mark.

En välisolerad grund:

  • Är en förutsättning för att golvvärme ska fungera effektivt

  • Ger dig lägre energikostnader i samband med golvvärme

  • Motverkar fuktvandring och fuktrelaterade skador på husets byggnadsdelar

  • Minskar risken för tjälskador

Sänk temperaturen

Användningen av energi ökar alltid med golvvärme om du inte sänker temperaturen i ditt hem. Hur väl husgrunden är isolerad avgör hur mycket inomhustemperaturen kan sänkas utan att komforten minskar. Om man jämför uppvärmning med radiatorer och med golvvärme visar det sig att:

  • Antal månader per år som du använder golvvärmen har stor betydelse för din energianvändning. Om golvvärmen är påslagen en månad längre än nödvändigt, och om inte inomhustemperaturen sänks, ökar energianvändningen påtagligt.
  • Du kan sänka dina energikostnader genom att installera golvvärme under förutsättning att huset har en väl isolerad grund och att du sänker inomhustemperaturen.
  • Om du bygger ett nytt hus kan det redan från början anpassas för golvvärme.

Risk för omvänd fukttransport

Om grunden är dåligt isolerad när du lägger in golvvärme finns risk för fuktskador i grunden. Det beror på en av fysikens lagar, att fukt vandrar från varmare till kallare områden. Normalt är huset varmare än omgivningen och därmed leds fukt inifrån huset och ut. Med golvvärme kan marken under huset bli så varm att det finns risk för omvänd fukttransport. Om den relativa fuktigheten i marken är hög transporteras istället fukt från marken till grunden. I synnerhet gäller detta om isoleringen är dålig eller otillräcklig.

En kritisk tidpunkt är när golvvärmen stängs av på våren. Då kan marken under huset bli varmare än grunden, vilket gör att fukt från marken vandrar inåt. Med en väl isolerad grund minskar risken för omvänd fukttransport.

Precis som med platta på mark så finns risken för fukttransport i ett hus med källare. Om du lägger golvvärme i ett källargolv med dålig grundisolering så värms marken under källaren upp. Fukten transporteras från den varma marken under huset och upp till källarväggens insida. Detta innebär risk för fuktskador i väggen. Om marken under husgrunden är torr uppträder ingen fukttransport.

Fakta om golvvärme

Det finns flera varianter av golvvärme: vattenburen värme, luftburen värme och elslingor. Ett vattenburet eller luftburet system ger dig större valmöjligheter eftersom de kan kombineras med solfångare, värmepump, pelletspanna etc. En värmepump i kombination med golvvärme kan vara en bra lösning. Golvvärme har större värmeavgivande yta än radiatorer och därmed kan temperaturen på vattnet som cirkulerar i systemet vara lägre, vilket gynnar värmepumpens verkningsgrad.

Tänk på det här

  • Om du funderar på att lägga in golvvärme i ett befintligt hus (oavsett vilken grundkonstruktion det har) är det bra att låta en fackman undersöka om det finns risk för fuktskador.

  • I skriften ”Grundtips för golvvärme” från Boverket finns det en bra förteckning över saker du bör tänka på innan du skaffar golvvärme. Skriften har tagits fram i samarbete mellan Statens Energimyndighet, Konsumentverket, Boverket och Formas. Utgivningsår: 2002.

  • I en grund med golvvärme är det viktigt att värmemotståndet under värmeslingan är stort (tjock isolering) och att värmemotståndet ovanför värmeslingan är litet. Det innebär att material som har stor värmeisolerande förmåga, som exempelvis trägolv, inte ska läggas ovanför slingan.