6 minuter min

Isolera för brandsäkerhet och trygghet

Att isolera mot brand


Brandvarnare och brandsläckare är enkla men effektiva försäkringar om det skulle börja brinna i ditt hus. Men visste du att du med rätt isolering och konstruktion kan minska brandfaran och bidra till brandsäkerhet och trygghet i ditt hus?

Brand är en eld som man har förlorat kontrollen över och innebär ofta katastrof. Att veta hur en eld uppstår och hur man kan skydda sig är därför en bra försäkring för en villaägare. För att en eld ska kunna starta och fortsätta krävs tre samverkande faktorer; bränsle, syre och värme. Skulle någon av dessa tre faktorer försvinna så upphör elden.

Brandförlopp

Brand i en byggnad kan få allvarliga konsekvenser, då många moderna material i inredningen består av lättantändliga material som konstfiber och plaster. Uppstår det en brand och det finns tillräckligt med brännbart material i närheten som exempelvis gardiner, möbler och mattor, kan branden växa och kraftig rök utvecklas. Denna giftiga rök sprider sig mycket snabbt. När brandgaserna blir tillräckligt varma finns risk för övertändning. Det kan bara ta några minuter från det att branden börjat tills rummet är ett eldhav.

En brand kan uppstå och utvecklas på många olika sätt. Brandens utveckling påverkas framför allt av mängden brännbart material och hur detta är placerat i brandrummet. Mycket avgörande för brandförloppet är också syretillförseln. Man brukar utgå från en brandförloppskurva när man ska beskriva en brands utveckling.

 1. Antändningsfasen
  Är den viktigaste fasen ur säkerhetssynpunkt. Här finns det möjlighet att hinna utrymma byggnaden och försöka släcka branden med en brandsläckare innan den sprids till hela byggnaden. Temperaturen stiger snabbt och brännbara material avger brännbara och obrännbara gaser (rök). När de brännbara gaserna uppnår sin antändningstemperatur kan detta leda till total övertändning.

 2. Flamfasen
  Inträffar när övertändning sker och detta leder alltid till en fullt utvecklad rumsbrand. Den fullt utvecklade rumsbranden påverkas av mängden och placeringen av brännbart material som finns i rummet. De personer som befinner sig i rummet har då mycket små chanser att ta sig ut levande och räddningstjänsten har knappast någon möjlighet att släcka elden. Under flamfasen når temperaturen sitt maximum, vilket är cirka 1.000 grader.

 3. Avsvalningsfasen
  Är perioden efter den fullt utvecklade rumsbranden. I avsvalningsfasen börjar temperaturen sjunka eftersom bränslet börjar ta slut. Ofta minskas konstruktionsmaterialets (t ex. träkonstruktioner) hållfasthet på grund av värmens påverkan. Träregeln/balken minskar i omfång genom förbränning och förkolning. Den blir klenare och får därmed en minskad hållfasthet.

Att isolera med brandsäker isolering


Brandsäker isolering

För att förhindra att en brand uppstår och sprids behövs goda kunskaper om brandförloppet och hur olika material och byggnadskonstruktioner påverkar branden. Den kanske viktigaste kunskapen är att kunna skilja på de två begreppen “brandreaktion” och “brandmotstånd”, som enkelt delar in fasen före övertändning och fasen efter övertändning. Båda är avgörande för brandens utveckling, men i olika faser av brandförloppet.

Att bidra till ett brandsäkert byggande är ett av Isovers mål. Alla som vistas i byggnaden samt de som ansvarar för säkerheten, ska känna sig trygga.
 

Brandreaktion är beroende på materialen

Under den första fasen från det att något material i byggnaden antänds fram till övertändning, är det endast materialet, byggnads- såväl som inredningsmaterial som påverkar brandens utveckling. I denna första fas är det viktigaste kriteriet att snabbt kunna utrymma lokalen.

Hur materialens yta beter sig vid en brand, Brandreaktion, är alltså av central betydelse i denna fas. Kraven anges i BBR (Boverkets byggregler) med Euroklasser, det som tidigare betecknades Ytskikt klass I, II, III, osv., samt obrännbart material. Isovers oklädda glasullsprodukter är klassade som obrännbart material eller som man anger i BBR i högsta klassen A1/A2-s1, d0.
 

Brandmotstånd gäller för konstruktionen

I de fall då branden får chans att utvecklas så att en övertändning sker går det inte längre att rädda utrymmet där branden uppstod (brandcell). Istället är det viktigt att förhindra att branden sprider sig till angränsande utrymmen. Det är nu man använder begreppet Brandmotstånd, som helt och hållet är kopplat till konstruktionen. Kraven regleras i BBR där olika byggnadstyper kräver olika långa brandmotståndstider.

När det gäller konstruktionens brandmotstånd hjälper det inte att titta på ytskiktsegenskaperna eller temperaturtåligheten för enstaka produkter. Här handlar det istället om hur hela kombinationen av material fungerar tillsammans i de olika konstruktionerna, vägg, golv, tak, osv. Förståelsen för hur material samverkar i en konstruktion är ytterst viktig när det gäller att förhindra brandspridning. Då material ändrar form; vissa sväller och ökar i volym medan andra krymper och brännbart material förkolnas vid upphettning, är det viktigt att se till hela konstruktionen. Konstruktionen måste testas i sin helhet den blir inte brandsäker bara för att ett material som tål 1.200 grader placeras i en godtycklig konstruktion. 

Att leva brandsäkert

Skaffa en brandvarnare, det är en billig livförsäkring som hjälper dig och din familj att hinna ut ur huset innan det blir övertänt. Du behöver en i taket utanför ditt sovrum, och finns det en övervåning behövs ytterligare en ovanför trappan eftersom röken stiger uppåt. Ha gärna det som en vana att byta batteriet i brandvarnaren en gång om året, man behöver inte vänta på signalen!

Prata gärna igenom utrymningen så att alla i familjen är förberedda om det skulle börja brinna. Se till att det finns flera möjliga utrymningsvägar om någon skulle vara blockerad. Varför inte genomföra en brandövning hemma?

Det är även bra att ha släckningsmöjligheter i sitt hus. Placera en brandsläckare på en plats där du lätt kommer åt den, gärna åt samma håll som utrymningsvägen. Eller se till att du har en lättillgänglig vattenslang i huset och det är bäst om slangen har en snabbkoppling så att du snabbt får igång den. Tänk på att slangen måste vara så lång att den når runt i hela huset.

Att tänka brandsäkert

 • Välj brandsäkra material och konstruktioner med rätt brandmotstånd till ditt hus.

 • Stäng alltid av hushållsapparater när de inte används som till exempel strykjärn, kaffebryggare, tvättmaskin och torktumlare. Tvätta eller kör torktumlaren bara när ni är hemma.

 • Det är även viktigt att tänka sig för när man inreder hemma med levande ljus och placera dem på en lämplig plats. Lämna aldrig ett brinnande ljus utan släck det när du går!

 • Se även till att ha uppstädat runt hus och hem för att minska risken för att någon anlägger en brand intill huset. Det minskar även risken för brandspridning mellan byggnader.

 • Förvara gärna brandfarliga varor på en säker plats.