Bygga hemma
3 min

Rör och kanaler kan vara dyra energitjuvar

Rör och kanaler kan vara energitjuvar


Via varmvattenledningar och ventilationskanaler transporteras stora mängder energi som är tänkt att förse dig och ditt hus med värme. Om ledningarna är dåligt isolerade bidrar det till energiförluster som kostar mycket pengar under ett år. Kraven på god isolering av rör och kanaler omnämns också i Boverkets byggregler.

I byggreglerna tar man ett helhetsgrepp när det gäller husets energianvändning. I energianvändningen inkluderas all energi som levereras till huset; uppvärmning, kyla, tappvarmvatten, drift av installationer och övrig fastighetsel. Denna specifika energianvändning formuleras som ”byggnadens energianvändning under ett normalår dividerad med golvarean” och är även det mått som används i den nya Energideklarationen. 

Läs mer om energideklarering här

Höga energipriser i kombination med ovanstående nya krav på husets energianvändning gör att det finns all anledning för husägare att se över isoleringen av rör och eventuella ventilationskanaler.

Vattenledningar

Tappvarmvatten bör hålla en temperatur av lägst 50°C efter tappstället för att man ska kunna sköta personlig hygien och hushållssysslor. För att uppnå detta utan onödig uppvärmningskostnad är det nödvändigt att isolera rören väl. Det är enkelt att kontrollera och åtgärda den befintliga isoleringen själv, tappvarmvatten- och varmvattencirkulationsrör bör ha minst 40 mm rörisolering. Behöver du åtgärda så använd gärna Isover´s rörskålar och behöver du hjälp är du välkommen att ringa oss på Isover.

Även rör för tappkallvatten bör isoleras väl, främst för att förhindra att vattnet värms upp oavsiktligt. Tappkallvatten bör inte vara varmare än rumstemperatur eftersom risken för tillväxt av legionellabakterier annars ökar. Särskilt stor blir risken om rören ligger i schakt tillsammans med varma rörledningar. För att förhindra uppvärmning bör rören isoleras, välj Isover´s rörskålar som dessutom förhindrar kondens.

Ventilationskanaler

Ventilationsanläggningar med aggregat för återvinning av värme blir allt vanligare i nya hus, ofta i välisolerade hus med en energieffektiv konstruktion. Särskilt viktigt är det då att kanalerna för tilluft, återluft eller frånluft inte förlorar sitt energiinnehåll på vägen till inblåsningsstället eller återvinningsaggregatet. Genom att ha en god isolering på tilluftkanalerna förhindrar du att luften i kanalen kyls ner på vägen till inblåsningsstället och orsakar dragproblem i rummet. Motsvarande resonemang gäller kanaler som transporterar kyld luft; dålig isolering kan medföra att kanalluften värms upp för mycket på väg till inblåsningsstället.

Särskilt stor risk för energiförluster finns om kanalerna ligger i ett ouppvärmt utrymme, till exempel på en vind. Genom att se till att du har en effektiv isolering på kanalerna minskar du risken för energiförluster och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet. Om oisolerade kanaler med varm luft passerar kalla partier riskerar man dessutom att få kondensproblem invändigt i kanalerna.

Läs mer om rörisolering och ventilationsisolering här