Metod för energieffektiv tilläggsisolering

Energieffektiva byggnader kännetecknas av en välisolerad och lufttät klimatskärm som kombineras med energieffektiv ventilation och uppvärmning. Detta gäller även vid renovering.
 

Hattmetoden

Namnet hattmetoden syftar på liknelsen att tilläggsisoleringen läggs över den gamla byggnaden som en hatt med breda brätten. Den gamla byggnaden hamnar innanför isolerskiktet där det är varmt och torrt och isolering i marken runt huset minskar värmeförlusterna från grund och källare. På så sätt kan man skapa en ny och kontinuerlig klimatskärm utan onödiga köldbryggor.
 

Hattmetoden isoleringen läggs som en hatt över det gamla huset

Isoleringen läggs som en hatt över det gamla huset. Markisoleringen anpassas till grundens utformning.

Hattmetoden är en principlösning som kan användas i samband med traditionell tilläggsisolering.Det viktiga är att skapa bra samband mellan de olika byggnadsdelarna så att man säkerställer att klimatskärmen blir lufttät och utan bristfälligt isolerade konstruktionsdetaljer.

 
Alla lyckade tilläggsisoleringsprojekt börjar med en noggrann analys av byggnadens förutsättningar och ändringsbehov. Utifrån den analysen bedöms möjligheterna till tilläggsisolering och lufttätning. Ibland kan man designa om byggnaden och i stort sett få en modern och energieffektiv byggnad. I andra fall kan krav om inte att förvanska byggnaden begränsa tilläggsisolering. Normalt vill man alltid ha möjlighet att lufttäta klimatskärmen i samband med renovering.


Läs mer om tilläggsisolering här
 


Ny lufttätning och isolering

Vid renoveringen bör vissa yttre delar av den gamla klimatskärmen avlägsnas, exempelvis yttertak och fasadbeklädnad. Tilläggsisoleringen monteras sedan mot befintlig råspont i tak eller stomme i väggar.

Beroende på hur den gamla konstruktionen ser ut kan man behöva montera en ny plastfolie eller ångbroms för att förbättra byggnadens lufttäthet och minska riskerna för skadlig kondens.

Det finns en tumregel för bostadshus som säger att det ska finnas minst dubbelt så mycket isolering på utsidan om folien som på insidan. Om den befintliga byggnaden är dåligt isolerad kan folien ofta läggas direkt mot utsidan av den befintliga konstruktionen eftersom tillräckligt mycket isolering sedan kommer att placeras på utsidan.

På utsidan av tilläggsisoleringen placeras vid behov ett vindskydd eller en diffusionsöppen underlagsduk. Därefter byggs en ny fasad eller ett nytt tak.

I marken utmed fasaden placeras isolerskivor på samma sätt som vid tjälisolering, men här är syftet dessutom att minska värmeförlusterna från grund och källare.
 

Fördelar med hattmetoden

Hattmetoden har en helhetssyn på klimatskärmens tilläggsisolering. Syftet är att skapa en kontinuerlig klimatskärm utan onödiga köldbryggor. Byggnadens energieffektivitet förbättras och möjligheterna till god inomhuskomfort ökar.

Eftersom det mesta arbetet görs utvändigt finns det möjligheter för de boende att bo kvar under renoveringstiden eller att evakueringstiden minskas. Boytan blir inte mindre efter tilläggsisoleringen och byggnadens installationer behöver inte flyttas.

Eftersom taket isoleras på utsidan kommer tidigare kallvindar nu att bli varmare. Detta är en fördel om man exempelvis vill förlägga nya ventilationsinstallationer till utrymmet eller använda det som förvaringsutrymme.
 

Exempel på lösning

Alla byggnader är unika och detta exempel visar bara hur principerna för hattmetoden skulle kunna användas. En verklig renovering måste föregås av noggranna bedömningar av den aktuella byggnadens möjligheter.

Exempel på hattmetoden

Exempel på renovering enligt hattmetoden där den nya isolerade fasaden monterats mellan nya takstolar och konsoler som fästs i den befintliga grunden.