Krav på primärenergitalet

Det övergripande kravet på energihushållning är byggnadens primärenergital som förkortas EPpet. Observera att EPpet bara är ett jämförelsetal som används för att avgöra om byggnaden klarar eller inte klarar detta krav. EPpet avser alltså inte byggnadens verkliga eller förväntade energianvändning.

EPpet beräknas med denna formel som förklaras närmare i avsnittet om definitioner:

Primärenergital

I formeln ingår viktningsfaktorer som redovisas i BBR tabell 9:2b:

Viktningsfaktorer

 

I formeln ingår även geografiska justeringsfaktorer med vilka man tar hänsyn till klimatskillnader mellan olika delar av Sverige. Dessa redovisas i BBR tabell 9:2c. Ju kallare klimat desto högre justeringsfaktor:

BBR karta

 

BBR tabell

 

Följande byggnader har krav på primärenergital EPpet [kWh/m2·år]:

  • Småhus där Atemp är större än eller lika med 50 m2
  • Flerbostadshus
  • Lokaler där Atemp är större än eller lika med 50 m2.

Krav på primärenergital, EPpet redovisas i BBR tabell 9:2a:

Primärenergital