Krav på verifiering av primärenergitalet

BBR kräver att byggnadens primärenergital EPpet ska verifieras i enlighet med BEN ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår”.

Boverket ger dessutom följande allmänna råd: Vid projekteringen bör byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient Um och primärenergital EPpet beräknas som en del i verifieringen av att byggnaden uppfyller dessa krav.

Installerad eleffekt för uppvärmning bör beräknas vid projekteringen och verifieras i färdig byggnad genom summering av märkeffekter.

Verifiering av att en byggnad uppfyller kraven på primärenergital EPpet bör göras genom mätning i den färdiga byggnaden. Byggnadens energianvändning fastställs genom att den uppmätta energianvändningen korrigeras så att energianvändningen avspeglar ett normalt brukande enligt Boverkets föreskrift BEN.

Mätningar av byggnadens energianvändning kan utföras med utrustning i enlighet med kravet på mätsystem för energianvändning. Byggnadens energianvändning bör mätas under en sammanhängande 12-månadersperiod, avslutad senast 24 månader efter det att byggnaden tagits i bruk. En energideklaration som upprättas enligt lagen om energideklaration kan användas vid verifiering genom mätning. Verifiering av att en byggnad uppfyller kraven på primärenergital EPpet kan även göras genom beräkning enligt Boverkets föreskrift BEN.