Krav på tekniska installationer

BBR ställer krav på värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer samt på effektiv elanvändning. Installationer för värme och kyla i byggnader ska vara utformade så att de ger god verkningsgrad under normal drift. Behovet av kylning ska minimeras genom bygg- och installationstekniska åtgärder.

Byggnaden ska ha styr- och reglersystem för att kunna upprätthålla god energieffektivitet och termisk komfort. Värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer ska förses med automatiskt verkande reglerutrustning så att tillförsel av värme- och kyla regleras efter effektbehov i förhållande till ute- och inneklimatet samt byggnadens avsedda användning.

Byggnadstekniska installationer som kräver elenergi såsom ventilation, fast installerad belysning, elvärme, cirkulationspumpar och motorer ska utformas så att effektbehovet begränsas och energin används effektivt.

Med hjälp av teknisk isolering kan energiförluster från rörledningar och ventilationskanaler minimeras. Isover har ett stort sortiment av teknisk isolering och tillhandahåller dessutom konstruktionslösningar och beräkningshjälpmedel.