Krav på klimatskärmens genomsnittliga luftläckage

Det är omöjligt att styra och kontrollera ventilationen i en otät byggnad. Om byggnaden dessutom är försedd med värmeåtervinning ur ventilationsluften är det absolut nödvändigt att all inomhusluft verkligen ventileras genom värmeväxlaren och inte läcker genom otätheter i klimatskärmen.

BBR kräver att byggnader ska ha en klimatskärm som är så tät att kraven på byggnadens primärenergital och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls.

Följande byggnader har dessutom konkreta krav på klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad [l/s·m2]:

  • Småhus där Atemp är mindre än 50 m2
  • Lokaler där Atemp är mindre än 50 m2

Krav på klimatskärmens genomsnittliga luftläckage redovisas i BBR tabell 9:2a:

Luftläckage

     

    Isover har omfattande information om produkter och konstruktionslösningar som kan bidra till god lufttäthet och fuktsäkerhet: