LI:73 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag med ISOVER Taklamell.

Konstruktionerna har heltäckande kompakta isolerskikt på bärande underlag av TRP-plåt, betong eller träbjälklag (tilläggsisolering). Låglutande tak kan konstrueras på många olika sätt, med olika antal isolerskikt, olika tjocklekar, olika värmekonduktiviteter etc.

I avsnittet om låglutande tak redovisas U-värden, ljudklass och ev brandklass för konstruktioner med underlag av TRP-plåt, betong eller träunderlag.

Om du behöver en utskrift av U-värdesberäkningen eller behöver modifiera konstruktionen och därmed räkna om U-värdet kan du använda U-värdesberäknaren här på hemsidan. 

De redovisade egenskaperna förutsätter att konstruktionerna monteras fackmannamässigt och enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt med de produkter och tjocklekar som anges. Om någon ingående produkt ändras kommer sannolikt även de redovisade värdena att ändras. Konstruktionerna har inte dimensionerats avseende bärighet eftersom kraven på denna egenskap varierar från byggnad till byggnad. De är heller inte dimensionerade avseende fuktbelastning eftersom såväl inomhusklimat som utomhusklimat kan variera kraftigt.

Vad är skillnaden mellan en taklamell och en takskiva?

Vid takisolering av låglutande tak används veckad glasull. När man veckar glasullen ökar tryckhållfastheten betydligt, vilket innebär att det går att gå på isoleringen under installationen och kommande fastighetsunderhåll. ISOVER har takskivor och taklameller med veckad glasull. Takskivorna har fiberorienteringen i den veckade glasullen parallellt med underlaget medan taklamellerna har fiberorienteringen ner mot underlaget. Läs mer om taklameller och takskivor här >>

Trästomme

LT:71 Tilläggsisolering av låglutande tak på träbjälklag med ISOVER Takboard och Takunderskiva.

Låglutande tak på träbjälklag är först och främst tänkt som tilläggsisolering av gamla låglutande tak. För att använda lösningarna ska man lägga minst dubbelt så mycket isolering utanpå det gamla taket i förhållandet till det som redan finns. Då hamnar den gamla konstruktionen i en varm och torr miljö.

Motsvarande lösningar kan också användas i nybyggnation, men bjälklagets dimensioner brukar ofta begränsa spännvidden.

Relaterad konstruktionslösning

LT:71 Tilläggsisolering av låglutande tak på träbjälklag med ISOVER Takboard och Takunderskiva.
Tilläggsisoleringen ska vara minst dubbelt så tjock som tjockleken av befintlig isolering. Då fungerar befintligt tätskikt som ångspärr och lufttätande skikt. Luftspalten i befintlig konstruktion ska stängas av. Isoleringen i bjälklaget får maximalt vara 1/3 av den totala isoleringstjockleken om konstruktionen används i bostäder och lokaler med normal fuktbelastning.
LT:72 Tilläggsisolering av låglutande tak på träbjälklag med ISOVER Taklamell.
ISOVER ROBUST Taklamell bildar mellersta isolerskiktet. Lösningen lämpar sig speciellt för tak med lågt U-värde. Befintligt tätskikt fungerar som ångspärr och lufttätande skikt. Bjälklaget renoveras med ny isolering och möjlighet till installationsskikt. Isoleringen i bjälklaget får maximalt vara 1/3 av den totala isoleringstjockleken om konstruktionen används i bostäder och lokaler med normal fuktbelastning.

Stålstomme

LI:82 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag. Bärande plåt, med plan plåt.

Låglutande taklösningar på plåtunderlag är ett vanligt val till lätta industribyggnader och liknande med aktivt brandskyddssystem.

Alla låglutande taklösningar på plåtunderlag har ångspärren/ångbromsen placerad mellan två isoleringsskikt för att säkerställa bäst möjlig fuktskydd. Skarvar tejpas bäst när folien ligger på jämt underlag.

Relaterad konstruktionslösning

LI:72 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag. Bärande plåt, med tätskikt.
ISOVER ROBUST Takskiva används här som övre lager i en flerskiktslösning. Produkten tål tuffa tag på taket. ISOVER ROBUST Takskiva har låg vikt, vilket är bra för arbetsmiljön och takkonstruktionen.
Samtliga takprodukter av ISOVER glasull är klassade som A2-s1;d0 (obrännbart material). Genom att placera ångspärren mellan två ISOVER ROBUST Takskivor minskar risken för perforering.

Betongunderlag

LB:72 Konstruktionslösning för låglutande tak med betongunderlag och ISOVER Taurus 37.
Låglutande taklösningar med betongunderlag är ett vanligt val till tunga industribyggnader och stora lokaler med höga brandkrav.

Isoleringen skyddas mot fukt och isbildning - speciellt till följd av byggfukt - genom att placera en plastfolie på betongbjälklaget innan isoleringen monteras.

Betongunderlag – omvända tak och duotak

Omvända tak och duotak är låglutande tak med tätskiktet placerat helt eller delvis under isoleringen som bästa skydd mot mekaniska skador. Dessa lösningar används i tunga byggnader med betongbjälklag och där hela eller delar av taket ska användas till takterrass, gröna tak eller parkeringsdäck.

Relaterad konstruktionslösning