Grund och källare

Grund och källare

Grund och källare konstruktionslösning

Information om grund och källare

I avsnittet om grund och källare finns lösningar som används till många typer av byggnader.

Dagens krav på grund och källares prestanda är hög. Alla redovisade lösningarna är typexempel på effektiva och hållbara lösningar som baseras på erfarenhet från lågenergibyggnader och passivhus som motsvarar kraven på nära-noll-energi-byggnader. Alla lösningar har låga U-värden och låg konstruktionstjocklek samtidig hög grad av fuktsäkerhet och lufttäthet. Eftersom krav och önskemål variera kraftigt beroende på byggnadens användning och placering ska grundlösningen väljas utifrån individuella förutsättningar.

Här redovisas U-värden för platta-på-mark och källarväggar. Dessutom visas några lösningar för kantbalk.

Om du behöver en utskrift av U-värdesberäkningen eller behöver modifiera konstruktionen och därmed räkna om U-värdet kan du använda U-värdesberäknaren.

Enligt BBR ska U-värden beräknas i enlighet med standarden prEN ISO 13789 ”Thermal performance of buildings - Transmission and ventilation heat transfer coefficients - Calculation method”. För konstruktioner mot mark hänvisar denna standard i sin tur till en standard som på svenska heter SS-EN ISO 13370 ”Byggnaders termiska egenskaper - Värmeöverföring via marken - Beräkningsmetoder”. När U-värdet för t.ex. en platta på mark beräknas, används plattans area A och dess omkrets P, samt värmegenomgångskoefficienten för typen av mark som plattan byggs på. För beräkning av källarväggarnas U-värde används källarens djup under mark z, samt värmegenomgångskoefficienten för typen av mark källaren omges av.

Välisolerade grund- och källarkonstruktioner släpper ut väldigt lite värme i marken vilket medför att man kan behöva isolera mot tjäle. 

Läs mer om tjälisolering här

De redovisade egenskaperna förutsätter att konstruktionerna monteras fackmannamässigt och enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt med de produkter och tjocklekar som anges. Om någon ingående produkt ändras kommer sannolikt även de redovisade värdena att ändras. Konstruktionerna har inte dimensionerats avseende bärighet eftersom kraven på denna egenskap varierar från byggnad till byggnad.

Namnförklaring Isovers konstruktionslösningar