Låglutande tak

Låglutande tak

Låglutande tak konstruktionslösningar

Information om låglutande tak

Konstruktionerna har heltäckande kompakta isolerskikt på bärande underlag av TRP-plåt, betong eller träbjälklag (tilläggsisolering). Låglutande tak kan konstrueras på många olika sätt, med olika antal isolerskikt, olika tjocklekar, olika värmekonduktiviteter etc.

I avsnittet om låglutande tak redovisas U-värden, ljudklass och ev brandklass för konstruktioner med underlag av TRP-plåt, betong eller träunderlag.

Om du behöver en utskrift av U-värdesberäkningen eller behöver modifiera konstruktionen och därmed räkna om U-värdet kan du använda U-värdesberäknaren

De redovisade egenskaperna förutsätter att konstruktionerna monteras fackmannamässigt och enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt med de produkter och tjocklekar som anges. Om någon ingående produkt ändras kommer sannolikt även de redovisade värdena att ändras. Konstruktionerna har inte dimensionerats avseende bärighet eftersom kraven på denna egenskap varierar från byggnad till byggnad. De är heller inte dimensionerade avseende fuktbelastning eftersom såväl inomhusklimat som utomhusklimat kan variera kraftigt.

Namnförklaring konstruktionslösning

Vad är skillnaden mellan en taklamell och en takskiva?

Vid takisolering av låglutande tak används veckad glasull. När man veckar glasullen ökar tryckhållfastheten betydligt, vilket innebär att det går att gå på isoleringen under installationen och kommande fastighetsunderhåll. Isover har takskivor och taklameller med veckad glasull. Takskivorna har fiberorienteringen i den veckade glasullen parallellt med underlaget medan taklamellerna har fiberorienteringen ner mot underlaget. 

Läs mer om taklameller och takskivor här

Betongunderlag

Låglutande taklösningar med betongunderlag är ett vanligt val till tunga industribyggnader och stora lokaler med höga brandkrav. Isoleringen skyddas mot fukt och isbildning - speciellt till följd av byggfukt - genom att placera en plastfolie på betongbjälklaget innan isoleringen monteras.


Betongunderlag – omvända tak och duotak

Omvända tak och duotak är låglutande tak med tätskiktet placerat helt eller delvis under isoleringen som bästa skydd mot mekaniska skador. Dessa lösningar används i tunga byggnader med betongbjälklag och där hela eller delar av taket ska användas till takterrass, gröna tak eller parkeringsdäck.

Stålstomme

Låglutande taklösningar på plåtunderlag är ett vanligt val till lätta industribyggnader och liknande med aktivt brandskyddssystem. Alla låglutande taklösningar på plåtunderlag har ångspärren/ångbromsen placerad mellan två isoleringsskikt för att säkerställa bäst möjlig fuktskydd. Skarvar tejpas bäst när folien ligger på jämt underlag.