Isover U-värdesberäknaren

U-värdesberäknaren

Starta U-värdesberäknaren

Vår U-värdesberäknare hjälper dig att beräkna U-värdet på de flesta vanligt förekommande konstruktionerna i olika typer av byggnader. Du kan även göra din egen konstruktion från start utan begränsningar. Vill du få hjälp att komma igång? Läs vår användarmanual

Om U-värdesberäknaren

U-värdesberäknaren är ett program från Saint-Gobain Sweden AB, Isover.

Programmet är framtaget för att beräkna värmegenomgångskoefficienter, U-värde, i olika typer av byggnadsdelar. Värmegenomgångskoefficienten, U-värdet, är den egenskap som anger hur bra en byggnadsdel isolerar. Med byggnadsdel menas här exempelvis en vägg, ett tak eller ett golv. Värmegenomgångskoefficienten har enheten W/m2K. Ju lägre värde desto bättre isolering. 

Programmet räknar U-värden utifrån tre stommodeller som är basera på beräkningsmetodiken i SS-EN ISO 6946 Byggkomponenter och byggnadsdelar – Värmemotstånd värmegenomgångsmotstånd – Beräkningsmetod.

Programmets stommodeller är designat för att räkna U-värde på vanligt förekommande regel- och bjälklagskonstruktioner samt konstruktioner med homogena materialskikt med eventuella infästningar.

Programmet räknar även psi-värde på ett antal konstruktionsdetaljer baserat på beräkningsmetodiken i SS-EN ISO 14683 Köldbryggor i byggnadskonstruktioner – Linjär värmegenomgångskoefficient – Förenklade metoder och schablonvärden.

Till specifika energiberäkningar rekommenderar Isover: TMF Energi  som finns i två versioner, en för småhus 6.2 smh och en för flerbostadshus 6.2 flb. Dessa är anpassade till gällande version av Boverkets byggregler BBR24 och BEN1. TMF Energi kan även fritt laddas ned i en demo-version med begränsad funktionalitet.

Här kan du läsa mer om TMF Energi

Har du frågor eller behöver hjälp?

Läs vår användarmanual

Kontakta vår Tekniska Support