Regelverk
4 min

Använd eftersträvade U-värde när du planerar ändringar av byggnader

ISOVER supporten tipsar


"Ändring av byggnader” omfattar renovering, ombyggnation och tillbyggnader. Boverket har sedan 2012 ställt krav på energihushållning på ett otraditionellt sätt när man ändrar byggnader.

Supporten tipsar - ändring av byggnader

2014-05-26 Supporten tipsar (granskad 2020-03-09)

När man renoverar, bygger om eller bygger till ska man försöka nå upp till dagens kravnivå för nya byggnader, men samtidigt måste man ta hänsyn till byggnadens utseende och funktion på ett sätt så ändringen inte blir negativ. Detta gäller även vid tillbyggnad. Vid tillbyggnad är det oftast en utmaning att få till byggnadsgeometrin och samtidigt ha moderna konstruktioner.

Här gäller det att hitta en pragmatisk lösning där man kan få ut det bästa ur de förutsättningar som ges i detaljplanen för fastigheten.

I detaljplanen finns bestämmelser om t.e.x. byggnadshöjd och exploateringsgrad som är avgörande för byggnadsutformningen.

För att underlätta tolkningen, och samtidigt ge vissa konkreta riktlinjer, tog Boverket fram begreppet ”eftersträvade U-värde”, som ger en önskvärd nivå och även motsvarar kraven på energihushållning för nybyggda hus. Du kan avvika från eftersträvade U-värde om det är befogat av hänsyn till byggnadens utseende och funktion. Det är byggnadsnämnden/förvaltningen i din kommun som ska godkänna ev. avvikelser.

Om du planerar att renovera delar av klimatskalet eller göra en liten tillbyggnad, är det mycket behändigt att använda BBRs eftersträvade U-värden för de berörda delarna när du planerar och söker bygglov för ändringen. Du ska alltid söka bygglov om du planerar att ändra byggnadens användning, utseende eller göra en tillbyggnad.

Eftersträvande U-värde för olika byggnadsdelar

Byggnadsdel         U-värden [W/m2K] Isoleringstjocklek, mm
Tak 0,13 ca 300-350
Vägg 0,18 ca 200
Golv 0,15 ca 250
Fönster 1,2 3-glas
Ytterdörr 1,2 3-glas / 30mm
ISOVER isolering och isoleringslösningar

Frågor och svar

Ska man inte alltid göra en energiberäkning om man bygger till?

Nej, det är inte rimligt eller praktiskt genomförbart, då en tillbyggnad inte är en självständig ny byggnad. I situationer där man inte ska renovera befintlig byggnad, är det inte meningsfullt att göra en energiberäkning, eftersom en energiberäkning inkluderar ventilation, varmvatten och uppvärmningssystem till en hel byggnad/ bostadsenhet. En tillbyggnad delar ofta installationer med den befintliga byggnaden och man får svåra beräknings/tolkningsproblem om man vill dela upp installationernas andel i energiberäkningen.

Om man t.ex. bygger till ett extra vardagsrum kan man inte på ett rimligt sätt avgöra om det medför en större varmvattenförbrukning och hur det rättvist ska fördelas mellan befintlig byggnad och tillbyggnad!

En välisolerad tillbyggnad kan ej heller kompensera för att den befintliga byggnaden har byggts enligt gammal standard som kanske ligger långt ifrån dagens standard.

När är det meningsfullt att göra en energiberäkning i samband med ändring av byggnader?

Om du ska göra en omfattande renovering av ditt befintliga hus med tilläggsisolering av hela klimatskalet, nya fönster samt nya VVS-installationer och kanske samtidigt vill bygga till är det meningsfullt och energiberäkningen blir då realistisk och rättvisande.

Vårt förslag är att du i den typen av omfattande projekt anlitar en konsult som kan utföra en energiberäkning på byggnadens specifika energianvändning för uppvärmning, ventilation och varmvatten på samma sätt som för en ny byggnad.

Du ska använda konstruktionslösningar på ungefär samma U-värdesnivåer och isolertjocklekar enligt tabellen för eftersträvade U-värden.

Energihushållning enligt Boverkets byggregler- utgåva två


 

Finns det mer att läsa om ämnet?

Ja. Boverket har en läsvärd handbok för energihushållning enligt Boverkets Byggregler, som du kan ladda ner från Boverkets hemsida

Observera att handboken skrevs 2012 och att det finns skillnader i vissa definitioner, men handboken innehåller mycket nyttig kunskap om energihushållning. Sedan 2012 har man infört primärenergital och viktningsfaktorer för energislag istället för krav på köpt energi för byggnader med el-uppvärmning eller annat energislag.

Du kan även läsa i Boverkets Byggregler (BBR) där kraven på energihushållning vid ändring av byggnader framgår av BBR avsnitt 9:9 samt de generella reglerna om ändring av byggnader som finns i avsnitt 1:22.

 

Var någonstans hittar jag lämpliga konstruktionslösningar till mitt projekt?

Konstruktioner för tillbyggnader är i princip likadana som för nya byggnader, fast du kan behöva anpassa tjockleken. Lösningarna är baserad på moderna, fuktsäkra principer och premiumprodukter.

ISOVER tillhandahåller en U-värdesberäknare på vår webbplats som kan vara till stor hjälp när man vill ta fram en byggnadsdels u-värde.

Tilläggsisoleringslösningar hittar du här

 

ISOVER U-värdesberäknaren

Ta gärna del av våra konstruktionslösningar för nyproduktion som inspiration.

Till ISOVERs U-värdesberäknare

ISOVER supporten tipsar